21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

“Adiós Carmen” d afilem yecnan i yessersen llsas i Sini Tarifit

Isem: Adiós Carmen.
Aseggʷas n wufuɣ: 08 Dujembar 2013
Asufeɣ d Tira: Mohamed Amin Benamraoui
Afares: Mohamed Amin Benamraoui & Mohamed Bouzaggou
Rirart: Ufrin (Mesṭafa Zzerwali), Saɛid Lmersi, Paulina Gálvez, Benjalil Amanallah, Yusra Tariq, Numidiya Leḥmidi, Ɛebdellah Anas, Faruq Aznabeṭ d Juan Estelrich Revesz
Akud: 103 min.
Akatiguri: Drama

Ijt Tɛiraqit, wer tessin Tmaziɣt, maca ileqf-it ufilem ɣer wul !

D tiwalatin d tuqlilin mani aydud i dd-yusin ad ifurrej iccat tacerrift d tazegrart i ca n ufilem deg wemsagar ittwaggen di Ddaxla n sini. Aydud iffeɣ d netta ittharred x tmeẓra-nni (les séquences) tisebḥanin n uḥenjir nni umi qqaren « Ɛmar » di tḥajit-nnes aked ijt Tespanyut umi qqaren « Carmen ». Aḥenjir-a ittxes aṭṭas ad ifurrej di pilikulat tihindawyin. Ijjen tnaẓurt d Taɛiraqit teḥḍar deg wemsagar-nni. Nettat wer tefehhem bu i Tmaziɣt i zi issawal ufilem, wer tefhim ula i Tefransist i ɣa ttwassuɣlen imsawalen-nnes. Waxxa amenni, tenna ila teẓra ijjen zeg ifilmawen isebḥanen qqaɛ zegga ttyarita. Ij n ufilem wer yeḥwij la aturjem la i wefham n imsawalen-nnes. Ijjen ufilem yettḥwaja ijjen lxaḍar yessfa maḥend bnadem ad dag-s iẓẓu waẓẓli asini.

Da, “Carmen” txes ad tessenjem “Σmar” zi ddenf n “Σziz-s”.

Merra ttrajan ila afilem ggur ad dd-yawi tasemɣurt tameqqrant deg wemsagar-nni. D netta ttuɣa ittemḥizwar akid-s ijjen ufilem d Afalasṭini « Ɛumar ». I ttuɣa immersen zeg ifilmawen isebḥanen i ɣa awin uskar n ufilem aberrani. Mamec ttuɣa ittemḥizwar ula aked ufilem Ameɣrabi « imesli innuffren », ameggaru-ya i dd-iwwin aṭṭas n tsemɣurin deg imsagaren n sini.

Maca « Adiós Carmen » n Muḥemmed Amin Benɛemrawi, amec inna Muḥemmed Berrada. Iwweḍ ad issreɣ tifawin x ij n twacunt tettedder di tili, isgeɛɛed-itt ɣer ijjen weswir n anefgan yuɛɛla, yeccna. Iwweḍ ɛawed, ad aneɣ-dd-immel tasɣunt-nni ismunan jar ij n uḥenjir d Arifi aked ijjen temɣart d Taspanyut. Manaya x webrid n ca n ifilmawen d ihindawiyen i izedɣen tawengimt n ijjen wezgen d ameqqran n iwdan ittexsen sini di Lmuɣrib.

Deg ufilem-a mquddan inaẓuren Irifiyen aked Ispuniya

Jjehd n ufilem n «Adiós Carmen »  yewwi-it-id zeg waṭṭas n tmeslayin imsebḍan. Zzag-sent Amanallah Benjilali i yiraren taberza n ufilem-a. Ameggaru-ya irar ijjen uḥenjir d Arifi, iḥegger-it Ɛziz-s i yellan d askayri. Mamec ttuɣa yemma-s wer telli aked uɣezdis-nnes ig isafaren ɣer Beljika d ttaɛeddu n yeqqrinen-nnes i x-as tteggen. Ttwalan-t d ijjen d akubarḍi waha. « Ɛmar » wer iwweḍ ca waha ad aneɣ-issides ɣer mamec ttuɣa tteddren aṭṭas n iḥenjiren Irifiyen. Maca nettat irar tilalt-nnes s waṭṭas n twacitin, axmi ittic-aneɣ-dd min x-as ittekken di tudert-nnes n lebda.

“Ɛmar” aked “Yemma-s” i ɣa iraḥen ɣer Biljik.

Mala nekker a nessiwel x artistat i yiraren tilalt n ufilem, wer nzemmer a nenḍu x Paulina Gálvez i yiraren « Carmen » s waṭṭas n tiɣist. Tirar ijjen Tespanyut tmell ajiniral « Franco » ar mani tufa ixef-nnes tettxes ijjen iɛeddel backlayeṭ. Danita « Ɛmar » d netta i yellan d areqqas jer-asen. Aked manaya, nettaf Saɛid Lmersi i yiraren d Ɛziz-s n « Ɛmar ». D ijjen bnadem ig itteggen ddenf la x temɣarin la x iḥenjiren. Aked ij n tjemmujt n inaẓuren i daneɣ-dd-isseɛdan afilem-a ittudumen s waẓẓli. Wer nzemmer a nettu ɛawed imeddukal n « Ɛmar » i yekksen tduli x taqsuḥi i yellan deg izubaq.

Aṭṭas n isental.. Mxumblen !

Pilikula-ya walli teqqim ɣer min ismun « Ɛmar » d « Carmen » waha. Maca issreɣ tifawin x mamec ttuɣa ij n ubilaj d Arifi imsurruf aked tecli tazegzawt (1975). Agdud n Sini i di txeddem « Carmen » ad iqqen ijjen ufayyu d atiqni i tegga aked tecli tazegzawt. Ula kṭer wami ttuɣa txes ad tesseɛda lexbar (Sini di lweqt-nni ila isɛedda-dd lexburat). Fayyu-nni atiqni i tegga « Carmen » ila ttɣilen inni ig iḥḍaren di sini ila teggi-t s neɛmada bac ad zzag-sen terr lḥarr zeɛma.

Amaysṭru ; Muḥemmed Amin Benɛemrawi

Afilem ittawi-dd jjehd-nnes ɛawed zeg usufeɣ asebḥan i das-igga Muḥemmed Amin Benɛemrawi, argaz-a Arifi i daneɣ-dd-isewwaren ijjen tecwiḥt zi twengimt n temẓi-nnes qbel ma ad iraḥ ɣer Biljik mani yeɣa, yexdem di Sini. Awern-as ad aneɣ-dd-ixdem aṭṭas n ifilmawen d imeẓẓyanen d ifarasen n ttlibizyu. Ar mani ibda ittxarres ad yexdem x ufilem-nnes azegrar amezwaru umi qqaren «Adiós Carmen » . Lxedmet-a ixedm-itt s ca n tzemmar d tiquḍaḍin, s ca n inaẓuren ca zzag-sen ttuɣa ittirar deg umezgun, ca zzag-sen twalat tamezwarut i ɣa msurrufen aked Kamira. Merra manaya aked ijjen tenfust tecna, d waṭṭas n twacitin di lxedmet n mkul anaẓur.

Imelqan imezwura jar “Ɛmar” d “Carmen”.

Wer nzemmer a nessiwel ɛawed x waẓẓli n ufilem bla ma ad nedwel ɣer tmeẓra n ufilem-nni ahindawi i di ttuɣa ittfurruj « Ɛmar » s tiṭṭawin hrubbzent-id s imeṭṭawen. Uca yettɛawad tḥajit n pilikula i umeddukel-nnes i ttuɣa ittɛessasen x backliṭat. Di lweqt-nni Irifiyen ttuɣa ḥeffḍen merra ifilmawen-nni s wul. Aṭṭas ttuɣa ttekritikan ddegg-a n ifilmawen-a minzi ccuren s « milu-drama » d twacitin. Maca waxxa amenni, qa ttuɣa ssidfen-d cwayt n ttmenyat x aytbab n sinit, mamec wwḍen ad saqaren ijjen twengimt n sini i waṭṭas n Irifiyen. Zzag-sen Muḥemmed Amin Benɛmrawi, i isufran aṭṭas maḥend ad d-yawi lḥeqq i zi ɣa issxdem ddegg-a n tmeẓra Tihindawiyin, minzi bla ddegg-a n tmeẓra n ufilem, ad tili asinaryu d aneqsi.

« Ɛmar » ad ixeyyeq xmi i das ɣa tini « Carmen » ila iggur ad teɛqeb ɣer Spaniya zegga immut Franco. Axeyyeq n « Ɛmar » maci s minzi tameddukelt-nnes tugur, minzi ca n twalatin ttuɣa wer ittif min ɣa yecc, maca ɛawed ixeyyeq minzi axxam-nni n sini mani tuɣa txeddem Carmen wer iqqim. Mani « Ɛmar » wer yeqqim ad yaf riqqi-nnes deg ifilmawen i ttuɣa i d-sɛeddan. S uya, ttuɣa « Ɛmar » wer yeḥḍar wami ttuɣa txes Carmen ad tugur, minzi tejja deg wul-nnes ijjen uyezzim, ula kṭer zegga traḥ yemma-s ɣer Uruppa.

Ijjen usinaryu issbeḥ, asufeɣ yecna, lxedmet qelɛen-as-dd nnefs, d tiḥuja n ufilem mxumblent d tmusiqt d aweḍḍar… Aṭṭas n wudmawen n waẓẓli i izemmer bnadem ad yaf di « Adios Carmen », ḥuma ad yili maca zeg iflmawen Imeɣrabiyen isebḥanen qqaɛ, maca idwel d ddsas n sini Tarifit. Manaya, d ddfqel x weɛrur n umessufeɣ mani i das-ixess ad ifekker ad aneɣ-dd-iwwec ij n ufilem nniḍen yecna, yessbeḥ kṭer.

https://www.youtube.com/watch?v=NLsS8vlAkMQ&t=830s

Γer ɛawed: Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

Amegraḍ yettwaksi-d zi tira n Smaɛil Σezzam (Hespress)

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt