33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Irifiyyen jer n da d diha

D tanaɣit, d tanaɣit waha, anict i yemɣer Arif, yemɣer‑aneɣ deg wul kṭer. Yemɣer al mani yedwel wul‑nneɣ wer izemmer ad t‑yeksi. Wer izemmer a zzag‑s t‑nekkes. Amnus d wenni waha lebda, amnus n Urifi, wer yecqi iḥedd mani ittili. Inni ixelqen di Dyaspura dag‑sen amnus ad ssnen Arif‑nsen mamek yegga, ttweḥḥcen‑t, itteffeɣ‑dd dag‑sen mkul anebdu. Waxxa wer ten‑yeqqin aked tmurt‑a ɣir idammen, d cwayt n Tmaziɣt terreẓ.
Inni di Arif dag‑sen amnus n mamek zzag‑s ɣa ffɣen, manis ɣa kken, cḥal yegga webrid, lebḥer ma yhaj ma yersa…!
minzi xsen ad rewlen inni n daxel. Ttwalan‑t yenni n barra d lwiz.

Mayemmi?

Mxumblent tyakitin am ca n tcuret n uppilun deg ufus n mmi-s n ca n ubeḥri. Yenna‑as ijjen i xali‑s i das-yeqqaren, qa wa da ca deg Ulanda‑ya: Rewweḥ‑dd a nembeddal, ad tessned mani wer yelli ca s tidet.

Zegga sseɛdiɣ iseggusa ɛlayen d 10 barra i Arif, xenni bdiɣ ad ssneɣ minzi ttacan Irifiyyen n Dyaspura, mayemmi mkul anebdu tettnekkar dag‑sen tmessi. Maca martayn n min da sseɛdiɣ, i sseɛduɣ di Arif, temẓi-inu tekmel rni xaf‑s cwayt. Ar mani ssneɣ minzi ttetliɛen tarwa n tmurt‑inu, ad yili d manayenni i zi telɛeɣ la d nnec.

Ula d tudert deg wamunen irasmaliyyen, tegga am tcurt‑nni n uppilun. Temxumbel aṭṭas. Di temzi ɛemmer‑s ma iwḍeɣ ad tt‑fekkeɣ bla ma qesseɣ‑tt. Aqesses‑nni, dwenni i ittejjan Irifiyyen n barra, mkul aseggʷas ad ɛelfen ɣer Arif. Melmi tettadfed di tudert tarasmalit, tɣerrqed dag‑s ar iri; ad txedmed, ad tɛiced, ad tegged tinɛacin, maca lexlas urid d tinɛacin waha, la d tibratin. Min tetteslid zeg yenni d yezwaren da, d tidet, “Fakturat, Fakturat, Fakturat”. Lḥess n xmi treẓẓmed ssenduq n tebratin, itterjiji kid‑s wul, tesḥissifed min din ɣa tafed twalat‑a. Ca n webrusi, niɣ ca n faktura tettud‑tet, niɣ d ca leɛjeb, aweddi ɣir wer tettili tebrat d tazegzawt (pulisiya) niɣ d tawraɣt waha (lfusina).

Manaya wenni yeddren di Arif wer t‑yettwili, ad yili minzi wer x‑as ssiwilen merra inni ittrewḥen deg unebdu. Maca ttwalan mindi llan nitni wer t‑yettwili wenni iẓerren Arif char deg useggʷas, Misirya, ẓẓleḍ, ttkerfiz … Tallest!

Arif n unebdu ɛemmers wer ittili d wenni n tyarẓa niɣ tefsut, Arif n unebdu ittili irewwej, dag‑s tinɛacin, iwdan ca iɛic aked ca, maca xmi ɣa ugurent talawin‑nni n ttmenyat, xenni ad yebda lazaɣ n tidet, ad tebda tudert n tidet. Ataf tetteslid ɣir “walu, lxedmet walu, seppitar walu …”

Min ittwala di Arif wenni yeddren barra i Arif?

Tudrin wer ɣer‑sent bu ssnadeq n tebratin, dag‑sent ttasiɛ, jjiran ɣer‑sen tadyulujit d ddin am netta, leswaq dag‑sen zi mkul min das-itteɛjiben, leḥwayej rexsen mala tessemquddid min sekkʷan aked Uruppa, arrwina d lfuda manima txezred, iwdan ddren bla lqanun, lqanun yettwaḥsaben itteg tqinebt waha i wegdud. Qaɛ nxes lqanun d usistim yecna, maca lebda lebda, yessufa azellif.

Min ittwala wenni yeddren di Arif xminni ixeẓẓer ɣer Urupa?
Tamurt n lqanun, Tinɛacin bla tamara, lxedmet yewta zag-s wenẓer, ccan i yewdan d tewdanit, d ij n tewwurt a zag‑s yessufeɣ lwacun‑nnes zi misirya!

Tacurt‑nni n upilun waqila ad tenfekk s uqesses waha!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt