25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Wami idwel Cukri ixeddem di lqehwa.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (07)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM

Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki

IXEF WIS TNAYEN:

Nufa di tuddurt n « Ɛin Xabbaz » ict taddart ṭṭarf i yict teḥwict. Ijjen wexxam d yijjen weqwir barra i wexxam.
Tedwel yemma teznuza icakan d igumma di tuddurt « Trankat ». Baba ittarra mezri uɣimi deg wazzary « Al faddan » aked Imarrak ineyzam umenɣi n tawmat Ispunya. Ttuɣa ca zzaysen ttfiyyacen zzays minzi tarẓem-asen tawwurt ḥuma ad tewwḥen ad ɣar-sen ilint tectutin xef imenɣan i ggin rnan niɣ ttwarnan. Ttuɣa Gwadyu itsemma jar-asen Lḥaj Franku.
Necc tsexxareɣ i yinaragen-nneɣ ispunya. Weltma Rḥimu teqnunnuy xef tmurt tettegg tizemmar ḥuma ad tuyur nican. Ttirareɣ akid-s tteḍsiɣ akid-s, maca xmi tesɛillit arruḍ-nnes s turessuḍt tejjiɣ-tt tarekkʷaleɣ ɣer laggʷaj ar d ɣa tareggʷeḥ yemma zeg weswiq.

Ca n twalatin baba ittekk ass niɣ sin n wussan wer d-ittareggʷiḥ. Xmi i dd-itareggʷaḥ temcubbucen. Aṭṭas n twalatin issazzal zzays idammen. Maca ɣer tmeddit ttesliɣ-asen tteḍsan neẓyen s mezri. Ssentiɣ ttessneɣ min ttuɣa tteggen. Teṭṭsen d iɛaryanen ddarraɛen i wayawya. D manaya ten-ittarran ɣer wayawya. Xmi ɣa mɣareɣ ad ɣari tili ict temɣart. Akid-s mmenɣeɣ s wass s urekkuḍ d tikkʷra ad ɣars dewleɣ ɣer tmeddit s tuɛɛaryent d udarreɛ. Ta d ijjen riraret tecna tettegg mezri jar waryaz d temɣart.
Baba yufa-ayi ict twuri di lqehwa di tuddurt-nni di nzeddeɣ. Bab n lqehwa-nni afus-nnes aẓelmaḍ ikkes. Issescen-ayi baba i bab n lqehwa :


— Ha aqqa-ac wa d mmi. Mala idduyser xafs ca n weskarji niɣ d aḥcayci s ca wadji d wenni ad as awyeɣ tamennawt. Cekk tessned aneɣ neccin Irifiyen. Qa deɣya tallyen-aneɣ idammen ɣer uzellif.
— Wer teggʷed a ssi Ḥeddu. Wadji wi t ɣa iḥadan.
Rebbreɣ zi sdis n tuffut ar awarni wezyen n tmeddit. Mkul ayur ad yas baba ɣer bab n lqehwa. Itegg-as ijjen lkas n watay uca itticc-as agnar d mraw (30) n pisitat d axelles n twuri-inu. Ittlaɣa d xafi wenni ɣar xeddmeɣ ḥuma ad raḥeɣ arendad i bab ad as-ssudmeɣ afus. Iqqar ayi :

— Qa ṭṭfeɣ atig n twuri-nnec. Ad xafk iraḍa Rebbi.
Ttuɣa wer dayi-itticc walu zeg wegnar d mraw nni n pisitat. Deg wass-nni i di iteṭṭef lexlas- inu wer d itriggʷiḥ ass niɣ sin n wussan. Ca n twalatin iddakkʷal-dd iɣella. Ttesliɣ i yemma teqqar awalen « timegganin d iskarjiyen ». Baba ittett-aneɣ necc d yemma. Bab n lqehwa itett-ayi ula d netta, minzi dinni iḥramen xedmen di leqhawi teṭṭfen ujar zzayi. Ad acareɣ marra yinni dayi-itetten waxxa ɣa yili d baba niɣ d yemma. Ammu i dewleɣ ttwaliɣ tukkarḍa ḥalal aked tarwa n min ɣa iniɣ.
Lqehwa ɣar-s yinni day-s ittɣiman s wass, ɣars yinni days ittɣiman ɣer tmeddit. Deg wussan xmi walu tiwuri temsagaren yinni uzil aked yinni n tmeddit. Ssawalen xef tudart uzil d tmeddit.

Γer ɛawed: Ass i di ixsen ad raḥen ɣer Tittawin… Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (06)

Timaynutin

Fser-itt