26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Uma : Tanfust d tameẓẓyant aṭṭas (microrrelato) n Rafael Novoa.

Asuɣel: Milouda El Hankari

Ur das-ɣeffreɣ i wuma akniw-inu wami i dag-i yesmeḥ deg uεeddis n yemma sebεa n tminutin, wami i day-i yejja dinni, weḥd-i, tenɣa-ayi tiwdi di tallest, ttεummiɣ deg waman-nni ittḥrulluḍen.

Ttesliɣ-asen deg uɣezdis-nneḍni ttɣebban-as asellem. D tinni d sebεa n tminutin tizegrarin di tudert-inu, suyenni uma d netta d amenzu d netta d amεizzi n yemma.

Zi senni, zeggureɣ-as i Pablo ɣar wufuɣ zi marra imukan: zeg wexxam, zi taddart, zi sekkwila, zi lxuṭba, zi sini… Xelli ɛemmar-s war ẓriɣ muk ikemmel ufilem.

Ijj n was lhiɣ, uma yezwar-ayi yeffeɣ ɣar wuzzareg, ixzar-dd day-i s tdeḥḥakt-ines tamezdagt, ij n ṭṭumubin teɛda-dd, tekka day-s.

Ɛeqleɣ x yemma, wami i ɣa tsell i tiyti n ṭṭumubin, tefɣa-dd zi taddart, tekka-dd aked uɣezdis-inu s tazzla, tettbaraḥ s yisem-inu, tuzzel ɣar lxecbet n wuma.

Nec jjiɣ-tt x nneyyet-ines ɛad lux ma nniɣ-as min illan.

Wa amya yemmut netta yedder wuma-s ɣar yemma-s.

Timaynutin

M.ElHankari
M.ElHankari
Milouda El Hankari

Fser-itt