16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Uḍuf n Kamira Nayt Sɛid.. Ussan d iberkanen ttrajan imeɣnas di Legzayer?

Amec ttuɣa ttrajan aṭṭas n imeɣnas di Leqbayel. Kamira Nayt Sɛid tettwaṭṭef di Tizi Wezzu, mamec i teɛda x lmeḥkama n Sidi Mḥemmed. Alaḥsab mamec i dd-yeydar usit n “Inter-lignes” i dd-yennan aqqa nettat ḍeffarent x tlata n tmeslayin i yeqqnen ɣer unhezzi n MAK. « Kamira diklaran zzag-s di Draa Ben Khedda… »

Lexbar n uweḍḍer-nnes yegg-it-id uma-s x Facebook teltyyam zeg wami. Minzi wer das-dd-ibin lexbar zegga ttuɣa teqqim di Draa Ben Khedda di Tizi Wezzu. Amek yettwassen ila Kamira netta d Tamɣart n ukungris amaḍlan Amaziɣ, ḍefrent x ca n ddwasa i yeqqnen ɣer MAK.

Lwacun n Kamira wekkden ila nitni wer dasen-dd-iwiḍ ula d ijjen ulaɣi zeg upulis maḥend ad asen-iɛlem ila qa Kamira aqqa-tt ɣer-sen. Waxxa lqanun Agzayri yeqqar ixess apulis ad yeɛlem i lwacun n wenn/tenn ittwaṭṭfen.

Uḍuf n Kamira yus-d zegga terra ddewla Tagzayrit anhezzi n MAK d « Rachad » d inhezziten d « ibelsaggʷaden ». Mamec lux, ḍelqen-dd ijjen trezzut i zi xsen ad ṭṭfen ameqqran n MAK, Ferḥat Mhenni.

Timaynutin

Fser-itt