25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

“Isuraf”, iggur ad tegg tnayen n wussan n trezzutin di Tsaft

S tmelda n wass amaḍlan n tutlyat tayemmat, yeggur ad tegg tamurgant n Isuraf tnayen n wussan n trezzutin di Tsaft, aya ad yili tiwecca 02 zi mars d fartiwecca 3 zi mars di taddart n Iḥudriyen i yellan deg ubilaj n Tsaft.

Ussan-a ad ilin ccuren s inhezziten, ad yebda zi ssbeḥ n sseft mani i ɣa tettwagg ijjen tɣimit x “tilalt n wamun ameddan Amaziɣ di Arrif”, s uɛecci ad yili umherwaḍ x “webrid i tettawi Tmaziɣt deg usehwi-nnes”.

Tiwecca-nnes, ittsemma deg wass n lḥedd, iggur ad tili ijjen tsawurt n “welmad n tira d tiɣri n Tmaziɣt“, awern-as s uɛecci ad yili ijjen wemsagar s tinawt n “tisertay tisenilisin di Arrif: tidinamitin d imɛaliten.”

Amek yettwassen, tnayen n wussan-a n trezzun yettwagg-asen azwel n “Arrif.. Tilalt n tutlayt tayemmat deg uḥeṭṭu n temketit d useẓẓu zi tnettit.”

Amelqi-ya amassan, iggur ad dag-s ḥeḍren xirebbi n imeɣnas d tmeɣnasin d inni i yetterran taynit i iseqsiten n Tmaziɣt di Arrif; mamec i d ɣa neydar ɛawed ila Isuraf zi tmesmunin ittenhezzant s waṭṭas di Arrif, tettegg xirebbi n tzemmar deg usemɣer n iseqsiten n tutlayt tarifit d yedles-nnes.

Timaynutin

Fser-itt