14.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

D yina d markat n yewdan i xef tettaf tizit

Bnadem ad tili iserreḥ iḍaren-nnes di llyali n unebdu, niɣ tili yejja tiburjatin nnurẓment, maca tettas-d ɣer-s tizit kṭer zeg yenniḍen. Mayemmi zeɛma amenni ?

Anebdu wer ixes ca ad yini bnadem ad irewweḥ ɣer Arrif, ad din yemjer, ad yeṭṭef bakansi, ad imselqa aked lwacun-nnes waha. Maca ixes ad yini ula d tiqqest n tizit jarkṭer deg ijjen wemkan ameknaw Arrif i di yella leḥmu d tfukt i dd-iɣeṭṭlen izan zeg ujenna.

S tidet din ca n tmeslayin i zi bnadem ad yanef tizit. Maca ixess-aneɣ a nessen ila qa tizit tetteɛjib-as ijjen marka n yewdan kṭer zeg inneɣni. D manaya i tenna tasɣunt n « Freundin » Talimant i terran taynit i tmeslayin n temɣarin.

Izegraren

Tettaf-itt tizit x izegraren minzi tili ssufuɣen-dd aṭṭas n ugaz n usinuksid n ukarbun CO2. Minzi izegraren ɣer-sen tarut d tameqqrant, s uya ssadafen, ssufuɣen aṭṭas n ugaz.

Timɣarin s tddist

Mara qa cem s uɛeddis, ixess-am ad trajid a xam tettaf tizit. Minzi tenni i yellan s tddist tessufuɣ-dd aṭṭas n usinuksid ukarbun. Minzi tettneffas i nettat d lɛayel-nnes.

Sab arryaa

Wenni itteggen arryaḍa izemmer ad ifars aṭṭas n tesmem tamaɣit (acide lactique). I dd-itteffɣen aked tidi. Tizit itteɛjib-as uɣi asemmam. S uya, nettat tettaf-it x inni itteggen arryaḍa kṭer zeg imeɛgazen.

Sab birra

Temmel-dd ijjen tɣuri d tamassant ila qa inni issessen birra, tettaf-it x-asen tizit kṭer zeg inniḍen.

Sab ddem O

Ijjen tɣuri nniḍen temmel-dd ila qa inni ɣer illa marka n ddem n « O » thejjem-dd x-asen tizit dubli x inni iksin marka n ddem « A ». Ma inni ɣer yella « B » di ddem-nnsen aqqa-ten di lwesṭ jar « O » d « A ». Imerzuten ufin belli 85% n midden ssufuɣen-dd zeg yilem-nnsen ijjen tmetta d takimawit tettessen zzag-s tizit marka n ddem.    

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt