21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Tawessart n Yennayer!

Zi tenfas i ttɛawaden Imaziɣen marra, mkul ij mamek tt-ittɛawad, Tanfust n twessart i yeṭṭfen taɣennant aked Yennayer. Tanfust-a, nettaf wi tt-ittɛawaden s tɣaṭ, wi yeqqaren tɣaṭ d iwarruden-nnes i yeṭṭfen taɣennant aked Yennayer. Am deg ubidyu-ya zi Ttlibizyun n Ddzayer

Tala: Tribizyun n ddzayer

Tḥajit am ta nettaf-itt tettɛawad mamek nniḍen, deg wemkan n tɣaṭ, nettaf tawessart, i yeffɣen ad terwest d taɣennant:

“Yennayer ttuɣa yekkes x trewsa, ittawi-dd asemmiḍ d wenẓar, tenni/wenni i ɣa yeffɣen ad terwes niɣ ad tezdem, a x-as yesxeḍ.

tekker ij n tɣaṭ teṭṭef kid-s taɣennant, teffeɣ s iwarruden-nnes d taɣennant, uca yenna-as Yennayer x-am i rezzuɣ, yessek-as-dd asemmiḍ d inuzar, maca yennayer wer das-iqedd, wer tt-yeɣlib.

yeṭṭef yerḍel-dd ass zi Brayer maḥend ad tt-yeɣleb. Yenna-as: A ɛemmi febrayer, rḍel-ayi ij n was d ij n llilet, maḥend ad ɣelbeɣ tawessart-a”

Yeṭṭef Febrayer, yerḍel-as ij n wass, uca yeɣleb tawessart-nni, issizeɣ-itt nettat d tɣaṭin-nnes. Zi senni febrayer yetturs ass i yennayer”

Tawessar deg wemkan n tɣaṭ

di min yettɛawad – Bouattar L’Houari, di « La légende de la vieille de Yennayer »: Tḥajit n twessart n Yennayer.

Ij n twessart ittɣil-as qa lmecta teɛda, teffeɣ deg ij n wass ila deg-s tfuyt ɣer yiger, teqqim tḍeḥḥek x lmecta, Lmecta txiyyeq, terḍel-dd yumayen zi tefsut, maḥend a zeg-s yexlef. Yewc-as-dd ij n tḥaryaḍt temɣar ad tt-tessḍew.
llant aṭṭas n tḥuja am ta:

  • Tawessart nni temmeksi am tesneddu aɣi.
  • Maci d nettat i yemmeksin, d tiɣaṭin-nnes waha.
  • wer temmeksi ca, maca tedwel d aẓru,
  • Taḥaryaḍt tekka ij n wass waha urid yumayen

Tanfust-a teẓẓu di tungimt n lfall s Yennayer mkul aseggʷas. Di lweqt n Yennayer, ttekssen imaziɣen x trewsa, wer ssufuɣen ca lmal-nsen. Sḥemman tudrin. Iḥenjiren xmi ttagin ad ccen, ssaggʷaden-ten s twessart, belli a dasen-teccur aɛeddis s ulum.
Maḥend ad yeɣmi arrbiɛ, ila qqaren-asen ixessa wer t-mejjren, minzi tessuf (tbecc) x-as twessart.

Nhar-a Nnayer ḥram, tiwecca ad tessiwled s Tmaziɣt ḥram

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt