26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar i zzhir n imuṭuren n zudyakat…

Qaɛ manaya ileḥḥef deg yij n useɣdi yemɣar, yessdel x wegdud…

Qaɛ txezzar… Qaɛ tesqar!… Ad tinid qaɛ iɛejb-asn lḥal… La inni iḥekkmen… la lɣaci… la inni umi qqarn « l’élite »… Zeɛma inni i yeɣrin, fehhmen… la d yenni iḥergen…

Wanita, d ij n wemxubl yemɣar… Ittraḥ imeɣɣar kter xmi i x-as nettesqara… Niɣ xmi i ɣer-s nxezzar am ca war yelli!…

Iḥudriyen xekkʷan, yexs ad yini; arrif ixekkʷa… yexs ad yini; aydud ixekkʷa… Yexs ad yini; tussna… Awal… Tadelsa… Tawengimt… Tanettit… Iẓewṛan qaɛ ttraḥen xekkʷan… Ttuddumen al ɣa qḍan, uca kulci nneɣ ad yexsi…

Zi ssa cwayt n iseggusa ad nedwel d ij n wegdud wer ɣer-s bu tefras… Ij n wegdud d amtluɛ… Yezzuzzer di qaɛ legnus… Istewwej iles-nnes… Istewwej ula d twacit-nnes zeg yexf-nnes…

Tarewla mammec ma tegga… Ɣer mani ma tella… s min ma yeɛna mayemmi… d ij n xellu yemɣar i wnelli-nneɣ… I yili-nneɣ… I iẓewṛan-nneɣ…

S uya mecḥal ma nekkal nettrakkʷal nsemmḥ di tmurt-nneɣ… nettawey-itt-dd mɣar deg yexf-nneɣ… Minzi xmi i nxekkʷa neccin, nettrakkʷal, ittas-dd wen i daneɣ-ittɣiman deg wemcan… Ineqqec tiḥwicin-nneɣ, itterra day-sent tifras-nnes… Deg wemcan n tefras-nneɣ… Aya waha…

Mohamed Bouzaggou

Timaynutin

Fser-itt