23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg  wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri  
H. EL MADANI 14 - Nuwanbir - 2022 

Iruḥ akidi unemhal ɣer tdala, issenked-ayi ɣer uselmad:

– “Mass Muḥemmed, aḥenjir a ad ɣer-k iɣar.”

Ffɣen ɣer tewwurt, ssawalen, iban ssawalen xafi. iban illa anemhal yiwey-ayi-dd ɣer tdala, ḥuma a dayi yessekk lemtiḥan. awarn i ca wussan ad ayi-yini:

“war tzemmared ad tsiɣid di tɣuri danita, ittif-ak ad tdewled ɣer Ṭanja”

Wwecwcen inelmaden amen dayi-xezzaren s wallaɣ, uciɣ ttwacareɣ jar asen, ɛemmars war yizwar wḍiɣ-ddjar arebɛin n yewda, sekkʷḍen dayi, zeg uzellif ɣer iḍaren, di tdala, inelmaden di lqedd-inu, maca ssnen ad arin ad ɣeren. Di tfelwit, ijt n temsirt tura, ilugen zzat nnsen, ssneɣ illa imeqqranen a usin-ddzeg idurar.

Idwel-dd uselmad, isɣim-ayi deg useddi amelwasu, x uɣezdis n yijj n unelmad d ameẓẓyan qeɛ di trabbut. Di tdala n temsirt kraḍ n iseddiyen x yeffus-inu kkuẓ n tnelmadin iwḍent, qqiment di tdabutin timezwura.

Aselmad:
“Wanita d anelmad d amaynu, d ameddukel nnwem. Gget tizemmar a kid-s teswizam.”

Xzaren-dd ɣer-i s uwecwec, amen tenhezzan deg imucan nnsen. iwta uselmad taɣda aked umaris nnes. sseɣden. Azgen nnsen ameqqran yarḍen ajellab, lxezrat nnsen tarɛeb. tuɣa yehwen ad zzaysen ssneɣ imesdurar,-dd tarwa n temdint, mɣer zi tefraz nnsen warruḍ nnsen. Ttarin tamsirt nni yuran di tfelwit.War ssineɣ min ttarin. Zzati alug-inu d uɣanib-inu, ttrajiɣ mamec ɣa ggeɣ ad ssentiɣ tamsirt-inu tamezwarut. tuɣa anelmad aked qqimeɣ, itari izumal n umaḍal, necc tawriqt-inu teqqim d tacemlalt. xezzareɣ daysen uca ttxarrseɣ: ttarin s deɣya deɣya, a dayi yejj zeɛma unemhal ad ɣreɣ am nitni? Mala war dayi-yejji ad dewleɣ ɣer Ṭanja ḥuma ad mdukkleɣ aked icemkaren bla ma ad ssneɣ min ittemsaran deg umaḍal-a zeg izumal nnes. usiɣ-dd, usiɣ-dd ɣer danita ixess-ayi ad ssneɣ “ Tudart n tidet tettili lebda deg yedlisen” ammu i yenna ijj n utarras di Ṭanja, yugur uselmad s cway cway, ixessar di tira n ca n inelmaden bla ma ad ibedd, al ami i dd-yiweḍ ɣer tdabut-inu, d ijj n wargaz yarsa, deg-s arreḥmet, iban dayes illa war iddar ca aked imezgullaf. ihwa-dd ɣer walug-inu, uca yura di tasna tiss snat ca n tguriwin, mkul ijt deg yijj n wezrig, inṭeq-itent-idd s useɣdi, uca yettar zzayi ad ɛawdeɣ i mkul taguri al ɣa isala wezrig. Wenni kidi yeqqimen, ameẓẓyan nni mazzdad, war yarri tiṭṭawin nnes aɣil-in qeɛ, amenni i yeqqim ixezzar-dd ɣer-i, ixezzar-dd ɣer walug-inu d ufus-inu, umi dayi yeẓra war qqareɣ al ɣa ariɣ ijt n tguri, afus-inu ittarjiji aked mkul taguri. Lxezrat nnes tiɛeffanin tarenni-ayi tarjijit d wejmad. ɛemmareɣ kraḍ n yezrigen. i twalat nniḍen smuneɣ tiɣarḍin-inu, s lxezrat ɣer uselmad, yegguren jar iseddiyen, niɣ yeggur ɣer inelmadeni ayenni ma iwḍen ttarin tamsirt. ca zzaysen tuɣa salan. ilḥem-dd ɣer-i, issijj x min uriɣ:

– “Ayyuz, xa ataf ad tlemded incaɛelleh (mala yexs Rebbi)”

Uca yettar zeg wenni kidi yeqqimen di tdabut, ad yari mamec uriɣ. Wecwcen inelmaden. isur ibedd uselmad, issekk tiṭṭawin x marra. Sqaren. Ifreḥ wenni kidi yeqqimen ca n lxezrat d ca n inhezz-iten ujar zi min ferḥeɣ necc… Jjin-ayi ad aciɣ, d necc i din qeɛ s wadday nnsen. Ttuɣa war ssineɣ mɣer isekkilen-nni i dayi-yesselmed Ḥamid di Ṭanja.

Xeyyqeɣ, xḍiɣ. Amcan-inu war lli da akid-sen. Usiɣ-dd zi tdukkla n iqewwaden d ixewwanen, d imezgullaf, d leqḥab. Axmi lliɣ deg yijj n wansa d afuẓar ad t-wessxeɣ, maca ad yili jar asen tarwa n inḥiseyyin. ziɣenta aqqa-ayi di tcuni.

Mli war dd-usin ula d nitni ɣer da, ad yili dewlen mamec tuɣa lliɣ. Tekkes tɣufi nni tuɣa dayi, d necc taɣeɣ x yexf-inu waxxa tuɣa xḍiɣ di lxezrat xasen ksiɣ.

Cwarti-inu ittraja-ayi diha niɣ di ca n wemcan nniḍen, maca ad qqimeɣ da waxxa ɣa yekkes ujenna i lebda zi tudart-inu.

Yura-ayi umeddukel-inu tiguriwin, iɣra-itent-id xafi s useɣdi am uselmad. Qadiɣ-t uca yarjij-ayi ufus, ggiɣ tizemmar ḥuma ad dd-saqareɣ tarayt nnes yecnan. Zi tqatcut nni n wakud dewleɣ lemmdeɣ weg inelmaden ujar zi min lemmdeɣ zeg iselmaden.

Timaynutin

Fser-itt