33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Buzeggu: Afilm n “Xamis 84” ad yili deg ufistibal n sini n Tefriqt

Deg yij n tzemmemt-nnes deg uraq n wemsawaḍ anamun facebook, yeffeɣ-dd umari d usinarist d umessufeɣ Muḥemmed Buzeggu s yij uneɣmis yeqqar deg-s:

“Tifawin n ineɣmisen yecnan deg wussan izehmen… Afilm n Xamis 84, ksin-t maḥend ad yeɛdu deg ufistibal wiss 4 n sini n Tefriqt di Kanada, i ɣa yilin deg uyur n cutenbir i dd-yusin, ass n 25, ɣer 21:35 s tseɛɛet n wemkan-nni, di temdint n Manituba.”

Xamis 84, netta zeg ifilmen inejḥen di Arif aked uɣezdis n ifilmen nneɣnit amecnaw “Adios Carmen” d “Iperita“… Ttuɣa yesnekker taɛejjajt umi i dd-yeffeɣ di lwesṭ n imeḍfar irifiyen, di Arif niɣ deg Uruppa; minzi yessers afus x yij usentel ittcefcuf! yeswiẓẓeḍ ɣer yij n tsersiwt i di uzzlen idammen, i di yewqeɛ ɣezzu ɛad aqqa-t jer tiṭṭawin n yewdan i iɛicen llṭa-nni.

Amari, asinarist, amessufeɣ arifi; Muḥemmed Buzeggu

Afilem-a, i umi yura asinaryu Muḥemmed Buzeggu, d netta beɛda s yexf-nnes i t-idd-yessufɣen, iraren deg-s artistat d imeqqranen di Arif, amecnaw Cayma Ɛellawi d Benɛisa Lmestiri d Mimun Zinun d Samira Lmesluḥi d Racid Ameɛtug… Ttennḍent temsarin-nnes di llilet n 19 yennayer 1984, Mani wḍan waberru n yewdan s uqerṭas n lɛesker… Maca amen ttuɣa Xamis i umi yemmut, ittegg tizemmar ḥuma ad yeṭṭes aked temɣart-nnes, lexdenni; a dd-sqerqben di tewwurt yij n tnayen n imeḥḍaren rewlen-dd zi lɛesker, rezzun mani i ɣa ddurryen.

Twalat wiss 4 n ufistibal n Tefriqt i ɣa yettwaggen di Manitoba zi 24 ar 26 cutenbir 2021.

Afilm n Xamis 84, yessizzel aṭṭas n tira, yessfi-dd aṭṭas n wawal i x-as yettwannan, manaya mala yexs ad yini ca, yeqqar ila d ij ufilem yenjeḥ, nessitim-as isuraf cnan deg ufistibal wiss 4 n sini n Tefriqt i ɣa yilin di Kanada.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt