25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tabrat n imeddukal n Arif zi dd‑ḥeyḥen x lḥukuma n lmeɣrib.

“Imdukkal n Arif” di lbarlaman n Uruppa, ggin ijjen tebrat i lḥukuma n lmeɣrib. Tabrat‑a ifirmaren 21 n iberlamaniyyen, urin day-s iseqsan x inecraf n lḥirak yedjan ɛad deg ubniq. Tabrat‑a sqaden-tt i ixef n lḥukuma tameɣrabit Saɛd Ddin Lɛutmani, d yixef n wudem n lmeɣrib ɣar tmunt n tmura n Urupa, d Amina buɛeyyac, i yedjan x uzedjif n Tseqqar n yewdan di lmeɣrib.

Deg umsizwar n tebrat‑a, yus-d wawal x wemnus iksin iberlamaniyyen‑a i min di djan inecraf n lḥirak n Arif deg wakud‑a n Covid‑19. Nnan-as belli aṭṭas n inecraf aqa-yen di leḥbusat yeqqnen, yeccuren, dag‑sen injan, qqnent dag‑sen tiwwura n tahellu di sseḥḥet. Nnan ɛawed belli lḥala n inecraf wer telli ca mliḥ, minzi tekksen x macca.

Ksin ɛawed amnus d ameqqran i Nabil Aḥemjiq, d Nasser Zzefzafi, i yetwaḥuzen x inecraf marra. Ɛawd kksen x macca zeg wass n 14 ɣuct. Muḥemmed Ḥaki, Bilal Ahabaḍ d Zakariya Aḍehcur, la d nitni kksen x macca. Acraf Mudid i xef tettek tezli zegga ttuɣa yixes ad ineɣ ixef-nnes. Wassim Busettati yeḥwajen ad yewwet x wur. D Muḥemmed Jellul yettwaḥuzen x inekraf nniḍen.

Suya tettren iberlamaniyyen‑a zeg ixef n lḥukuma n lmeɣrib, ad yeksi s wemnus n tewdanit. Ad arxun inekraf n Lḥirak marra. Amen twessa regnus imunen (ONU), d ilaɣan ɣer trelli d tseqqar n tmunin n trelli d tinni n tseqqar n yiwdan.

Ssa ar yiri usufeɣ n inekraf, tettaren imeddukal n Arif zi lḥukuma n lmeɣrib ad tegg xemsa n tmeslayin:

  • Aḍman n laman n taddut d tnefsit n inekraf, ad asen-tegg abrid ɣa yedbiben d min yeqqnen ɣer seḥḥet. Ad terr taynit s zyada i Wasim Lbusettati d Acraf mudid, d yenni yettwaḥuzen.
  • Ad ucen tizemmar i marra ḥuma ad msawaḍen akd lwacunat‑nsen d ibuɣawen‑nsen.
  • Ad smunen inekraf marra n Lḥirak mani udsen wi yellan-nnsen, d imeddukal-nnsen, ḥima ad taf ssajjan xaf‑sen
  • Asegged n min yeqqnen ɣa tazdugi d seḥḥet d macca ḥima wer teggur Covid‑19 deg inekraf.

Ɣer ɛawd: Inecraf n Arrif di Fas weyyen-ten ɣer spiṭar,

Pdf n durijin tebrat ad tafem swadday:

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt