18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

🔈Necc d ameslem maca wer lliɣ bu d aɛrab !

Yura-tt: Yunes Lakber

Udyu 3:31

maɣar imselmen Imaziɣen ttedɛan ɣer Rebbi s taɛrabt, walli s tmaziɣt ?  ittɣil-asen Rebbi qa yessen taɛrabt waha .

Ad ssentiɣ s ca n tmeslayin msarent-ayi aked usentel n Tmaziɣt d Rebbi. Ḥenna ad tt-yejj rebi, wer tessin i taɛrabt, wer tessin ad tini lqur’an teqqar lqurɛan, uca yenna-s ij n wayyaw-nnes: a ḥenna walli amni i das-qqaren, tenna-s: a mmi, qa wer zemmareɣ ad iniɣ mamec nniḍen.

ḥenna waxxa wer tessin i taɛrabt, wer tessin lacaɛira d salafiya ula d ibadiya, teḥfed cwayt n tsuratin, tettzallla zeg-sent, tettedɛa Rebbi s tmaziɣt. Aqqa-tt mliḥ, ttaciɣ ila ɣer-s ul yesfa, liman-nnes yejhed ḥsen zi ca zeg yenni yeɣrin.

Ass-a ẓriɣ ij n ubidyu n yijj n umeddukel-inu, yesqad-as-dd ij n umeddukel -nnes ij n uwardi zi mekka. Ittedɛad akid-s s taɛrabt, uca yeqqim ittemxarwad dini waha, uca nniɣ deg wul-inu: Ma ttɣil-as qa Rebbi wer iffehem i tmaziɣt niɣ ?

Seqsiɣ ca zeg imeddukar, ad ẓreɣ minzi ttedɛan di tzallit-nsen? azgen iqqar-ayi qa s taɛrabt azgen-niḍen iqqar-ayi s tnayen taɛrabt d tmaziɣt, ijjen zeg-sen inna-yi „ttedɛiɣ s taɛrabt maca xmini ttnaɣiɣ tkemmaleɣ s tmaziɣt.“

Lux ina ma ɛemmars wer sseqsin ixef-nsen, ma rebbi iffehem i marra ilesawen, yak d netta i ten-ixelqen ?

sitimeɣ zeg yemselmen imaziɣen, ad ggen ccan i yixef-nsen, ad ɛebden Rebbi bla ma ad rren ixef-nsen d aɛraben ula ad jjen midden a zeg-sen yessenqes.

yeqqaer rebi di lquran : 

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾  سورة الروم الآية 22

 Rebi yexleq ajenna d tmurt, yegga amsebḍi jer yewdan deg ilesawen-nsen d tract (ikuluren) nsen. Maḥend ad imel imarra iwdan n dunect min izemmar ad yexleq. 

Suya qa tmaziɣt ixleq-it Rebbi, nzemmar a zeg-s tt-nessiwel akid-s d jer-aneɣ.

Timaynutin

Fser-itt