18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Mayemmi zzbib wer deg-s bu tɛeqqayin?

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Zzbib ittwagga s usiẓeɣ n uḍil. Din ij n ddab n zbib ittwagga s uḍil Agrik (isem-nnes amassan: Vitis vinifera Korinthiaka) . Wa d ij n ddab n uḍil d ameẓẓyan mbla aɛeqqa .

Maca azgen ameqqran n zzbib ittwagga s uḍil n Sultana. Ra d aḍil-a n Sultana wer deg-s bu uɛeqqa. Suyeni zzbib wer deg-s bu uɛeqqa, uca ihwen i macca.

ẓelmeḍ: Zbib s uḍil n Sultana‑ yeffus: Zbib s uḍil Agriki (Vitis vinifera Korinthiaka)  

Maca mamec tteggen tteẓẓun izekkunen n uḍil d jdid mala aḍil-a wer deg-s bu uɛeqqa?
Afellaḥ ittekkes‑dd ikeccuḍen zeg uẓekkun n uḍiir i ɣer-s, uca ittnaqal‑it deg wemcan‑nneɣni mani dd‑ɣa‑yelqeḥ ad yeɣmi.

nneqlet n uḍil

Timaynutin

Fser-itt