19.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

🔊 Manten i yellan d yemma-s n weḥḍiḍ?

🔊 Zi tsekla n Lhend
Yesmezɣ-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

(Tanfust-a i iḥenjiren zi 12 n iseggʷusa sennej)

Audio

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer a tt-naf.

Di zzman i yeɛdun, di tmurt n Lhend, ttuɣa dinni ijjen temɣart tejja-dd ijjen weḥḍiḍ ireqq s waẓẓri.

Ijjen wass, texs ad tgaj ɣer yijj ubilaj yiggʷej. Teksi-t deg uɣil-nnes, uca tudef zeg-s deg yijjen tagant. Iɛejb-as lḥal i tyemmat umi i tufa mmi-s ittirar aked ifareṭṭuten, iḍeḥḥek ɣer ujawi n yejḍaḍ, itteɛjib-as lefwaḥ i deg-sent di tnewwacin i das-tetticc yemma-s…

Ijjen cwayt, tiweḍ ɣer yijjen yeɣzar aman-nnes ttsiqsiqen, izdigen am nnuqert. Tesseɛceq deg-sen temɣart-nni, tessers mmi-s x tma, x yijjen uzellif n rrbiɛ, uca tudef deg waman ad tefteḥ.

Teɣḍes ijjen twala, teffeɣ-dd, tufa ijjen temɣart nniḍen ṭṭerf i mmi-s, tettirar akid-s, netta iḍeḥḥek ɣer-s. Tenna-s-dd temɣart-nni i yemma-s n weḥḍiḍ: “Mala texsed, ɣir fteḥ x lxaḍer-nnem, aqqa-yi da a dam-ḥḍiɣ aya n usegmi, a kid-s irareɣ.

Texzer ɣer mmi-s, tufa-t iḍeḥḥek, ittirar, uca testamen. teɣḍes deg waman, telha tfetteḥ x lxaḍer-nnes. lami i dd-ɣa tessili azellif-nnes, tufa tamɣart-nni tugur-as s mmi-s.

Tennexḍef-dd deɣya zeg yeɣzar, teqqim tettazzel awarn-as, tesɣuyyu x-as: “Mani tettraḥed a tamakart? Err-ayi-dd mmi a tamakart!...”

Tenneɣnit umi tufa ggur a x-as tḥert, uca tbedd. alami i tt-idd-tiweḍ. Tenna-as: “Err-ayi-dd mmi, mayemmi i zeg-s dd-trewled?

Tenna-s tenneɣnit: “Aggʷej aɣilin mana wawal-a i teqqared? Wa d mmi necc! Manis i dd-yekka d mmi-m?!

Qqiment ttmenɣant, ta teqqar d mmi, tenneɣni teqqar d mmi… Ɛdun-dd ssenni ca n yergazen ttɛicen di tagant, uca slan-asen-tt-idd. Usin-dd ɣer-sent.

Yenna-sent yijjen zeg-sen: “Min kennint-yuɣin tettemseksint?

Qqiment ijjten tessawal-dd ssa, tenneɣnit ssa, kul ijjten zeg-sent teqqar asegmi-ya d mmi.

Xzaren yergazen-nni ijjen deg wenneɣni, ssiwlen deg umeẓẓuɣ i yijjen d wenneɣni, uca nnan-asent: “Wer da mɣar a kid-neɣ traḥent ɣer wemɣar-nneɣ, d netta i dakent-ɣa ifekken amxumbel-a.

Menhu d tayemmat n tidet, tesqar, wer tenni walu. Menhu d tamakart, teqqim tesɣuyyu, teqqar-asen: “Necc min dayi-iḥazen a kid-wem raḥeɣ? wa d mmi necc, uyak aqqa-t ɣer-i deg ifassen-inu? d ta i yexsen a dayi-t-taker.

Yerra x-as yijjen wergaz zeg-sen, yenna-s: “Aqqa-kennint s tayen idkent di tagant-nneɣ, wer nezmir a kennint-nejj ad teffɣent amen wer dakent-nfekk amxumbel-a nkent.

Nedhen-tent ɣer teqseft mani i yella wemɣar-nsen. Umi yesla i wemxumbel i ɣer-sent, iqerreb-dd ɣer-sent, iḥeqqeq mliḥ di tefraz-nsent, uca yedwel ijjen tnayen n isuraf ɣer deffar. Lexdenn yegga ijjen tqularit di tmurt, yenna-s i tenni i ɣer yella weḥḍiḍ deg uɣil: “Sers-it di tqularit-a!

Tegga-s rray tenni, tessers-it. Uca yenna-sent: “Wer tt-ittett mɣar jjehd! Tenni i di yella jjehd zeg-kent, d tenni i yellan d yemma-s n weḥḍiḍ-a! Yallah msejbadent x-as!

Tekka-s-dd yemma-s n tidet jjihet n uzellif, yessili-dd akid-s tiṭṭawin, yeswiẓẓeḍ ɣer-s s tfuset, yeqqim yesfernin ɣer-s. Maca tamɣart tamakart, tekka-s-dd jjihet n iḍaren.

Iḥesb-asent al tlata, yenna-sent: “yallah jebdent!

Tḥert tmakart x tḍarin n usegmi, uca teẓẓuɣɣer-it s min teɛlam di jjehd. Maca yemma-s n tidet, teksi s tɣuyyit d imeṭṭawen, teqqar-as: “Ḥawel x-as! ḥawel x-as!

Tqeyyeḥ tmakart amen teksi asegmi deg uɣil: “Rniɣ-tt! Rniɣ-tt! wa d mmi necc“.

Lexdenni, yenḍeq-dd wemɣar n tagant, yenna-s: “Wa wer yelli ca d mmi-m cem, err asegmi i yemma-s!

Teqqim tmakart tesɣuyyu, teqqar-s: “Yak tennid-aneɣ belli d jjehd i tt-ittetten? i lexxu mayemmi tɛeqbed deg wawal-nnec?

Yenna-s wemɣar: “Jjehd-nnem tessekned-aneɣ zeg-s illa cem d tamakart, illa cem d taseḥḥart, yallah err-as mmi-s i temɣart niɣ a cem-nɣeɣ!

Teggʷed tseḥḥart zeg wemɣar, terra-s mmi-s i temɣart-nni. uca tettemsex, tedwel deg wudem n tseḥḥart nican, d tawessart, aɣesmir yennejbed, aɣembub yeccebreq, acewwaf icab, yeccuɛḍef… Tugur amen dd-teqqar i wemɣar s tmijja d tbaybaḥt: “waxxa deg-k, waxxa deg-k!”

Tamɣart tḥert x mmi-s, uca tkemmel abrid-nnes ɣer tbilajt mani i ttuɣa tettraḥ.

Nekka-dd ssa d ssa, wer daneɣ-iseḥḥ ca, tseḥḥ-aneɣ yijjen tleqquzt n weɣrum, a tt-nebḍa jer-aneɣ!

Ɣer ɛawed: Ɛali Baba, d rebɛin n iceffaren!

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt