19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Mamec ittessen ubellirej ma izemměrr ad ibedd di targa?

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Xmi aman d imezdagen, abellirej izemmer a dd‑yeksi zeg ujenna anict i tulleɣ targa. Maca mala icekk ittrusa x uɣezdis‑nnes. Xenni ittadef cway cway di targa ḥuma ad issen anict ullɣen waman.

Ibellirjen wer ssinen ca ad fetḥen mliḥ, maca waxxa amenni wer ɣerrqen ca mala udfen deg wamen yullɣen, mani wer zemmern ad bedden. 

Ibellirjen yemmaren iselman deg waman i yullɣen jar 20 d 40 cm. Tteɛjiben‑asen waman imezdagen mani ttbanen iselman mliḥ. Minzi deg waman imezdagen ɛlaḥal lebda ttwalan tisi n targa niɣ n yiɣzar.

Tala: quest.nl

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt