25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

jer Frankfurt d Mannheim: Tifras adu tekmamt

Abril 2021, Frankfurt. D 6:30, tesmeḍ tettadef deg yexsan! Parada dag-s drust n yemsebriden, ḍriɣ‑dd zi ttram. ggureɣ s wehnaci ad beddleɣ macina, yeqqim-as ɛad arrbeɛ n tseɛɛet i ɣa teffeɣ, maca beḥra ad qesseɣ tawriqt i zi ɣa nyeɣ. Yewḍa weswaḍ-inu x yij n temɣart aqqa-tt amenni di xemsin n iseggʷusa, tirḍ ca n warruḍ qeɛ yeḍfi. tban x-as zeg yewdan i yessummuten iqerṭan, ddalen s ujenna, iban x-as teccat tiseynaf. Tesdurrey-as tekmamt tifraz, wer tt-idd ksiɣ ca mliḥ umi i ttuɣa ɣer-i dd-teggur. Qbel ma ad tessiwel, tbedd tigʷej xaf‑i. tesmun ifasen, a s-tinid d sslam n icinwiyyen, tenna-yi s tnixt tudar:

‑tzemmard a dayi-tɛawned s min ma yellan n sserf azdad? xseɣ ad cceɣ ca n lḥajet. 
‑ awadem, tinɛacin Bar, walu!
‑(Tḍur deg-i) Mamec?

Ma wer tesli ma tegga ixf-nnes wer tesli, wer ssineɣ! Deg yij n tsikund, iraren-ayi aṭṭas n ixarrisen di lbal. Ad ugureɣ waha am lebda, ad hezzeɣ azellif waha zeɛma lla, niɣ ataf ad neddmeɣ zegga x-as rriɣ?

Tenna-yi: “iwa seɣ-ayi ca n lḥajet a tt-cceɣ!! ( tesḥissa‑yi am axmi dayi tetturs ad das‑seɣeɣ)

X uɣezdis ij n tfarrant teznuza ixarriqen n uriyyeq, cwayt n teɛdudin x-asent ssekkur waha, sraẓant wer syiwinent, nbedd di tewwart-nnes, nniɣ‑as:
Yallah ksi min texsed ad treyyqed!
Tennexleɛ, tettebheḍ, texzer-dd dag‑i, tenna-yi:
Lla lla, nraḥ ɣer win diha ḥsen, ɣer-s min dayi-itteɛjiben, ɛawed yerxes.

Nudef ɣer uferran nneɣni, aferran ɣer-s arrxa, ksi nnit, egg lqehwa niɣ d atay nnit, iyya ma ad tixḍared deg yeɛduden, ɣer-s ra d bukadiyyut yesyawanen.

Tudef dinni axmi tudef jjennet, tewta ddura di tḥanut tekmel, texzer marra min ɣer-s din, min ma das-dd-ibanen, tḍeḥḥek, tkessi ifassen ɣer ujenna am ca n tḥenjirt d takkuḥt tfreḥ i ḥalawit.

Tetteneḍ, txezzer, teqqar:
‑ lla lla, yeɣla cwayt!
Cwayt, texzer-dd dag-i, wenni wer daneɣ‑yessinen a s‑ittɣil necc d nettat d imeddukal:
I cek? wer ttetted walu ? qa d jjehd n ureyyeq.
‑ Iwa maca ksi deɣya min texsed, aqa a dayi teɛdu macina.

Waxxa waxxa, ad ksiɣ “Berliner”, maca ict tetteg ijjen uru, 4 s 2 uru? tesḥeqqid arebɛa nni ipakitarn d ṭṭri? ad yili n yiḍennaḍ!
texzer ɣer uxeddam-nni di tḥanut:
‑ Tinni i ipakitaren d ṭṭri am tinni i yettmenẓan s tḥebbuyt? niɣ ssensent?
‑ Iwa ksi min texsed nniɣ-am, wer tettu min ɣa teswed yeḥma

‑ Ad sweɣ lqehwa s kakaw d ssekkur, niɣ Kakaw s sseker, ma sneɣ mamec das-qqaren, mani wer ɣer-s da ca? (tedhec teḍḍefḍif weḥdes weḥdes)
Bab n tḥanut wer das-yeɛjib lḥal, itteg ca n lxezrat a s-tinid a xaf-neɣ yazzel s tnayn. niɣ a das-tinid a daneɣ tt‑yuc baṭel, yusa-dd ɣer-s yenna-s:
‑ Man kakaw ittexsed, a dam ggeɣ nnit.
‑ Wenni di yella lqehwa.
teswiẓẓed ad tɛebbez x ubuṭun isur yezwar-as. Necc qellqeɣ ɣer lexlas, nniɣ‑as i nettat:
‑Min tennid ad tecced? “Berliner” yak ?

thezz azellif waha, wer xaf‑i dd-terri, xellseɣ deɣya deɣya, nniɣ‑as i bab n tḥanut‑nni: ɣerk cwirti ttqelliqeɣ, ma ataf seyyqeɣ zzag‑k myinjan‑a n tḥanut. ataf ejj‑itt ad tegg‑nnit lqehwa‑nnes am yewdan marra, xmi ɣa neffeɣ mseḥ macina‑nni n rebyad niɣ dewwec‑as s walkul qaɛ!.

Yebbissem waha, wer xaf‑i dd-yerri. Nettat wtiɣ‑as di teɣrut:
‑Bsaḥtek, qa a dayi-teɛdu macina.

tesseḍfer-ayi‑dd lxezrat, yedhar dag-sent wesfirnen sadu tekmamt.
Ṭṭfeɣ tazzla ɣer macina, bla tawriqt, ad qesseɣ deɣya deɣya s tilifun waha qbel ma ad teɛdu, nyiɣ, uca tesseɣli zeg-i macina akud, tessiggej-ayi x lall n tefraz i tedla tekmamt…

 15.04.2021 jer Frankfurt d Mannheim

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt