18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tanfust – Qosmit

Yurat:  Asis Aynan - Adellis: "tzallit wer itenfiriren" . Yerra-tt-idd zi thulandiyt ɣer Tmaziɣt: Baghdad el Mesbahe

Deg unebdu: leḥmu yiweḍ 25. Necc beddeɣ deg uɣarabu ttwaliɣ aman mamek ceṭṭḥen deg yeɣẓar n Eye deg Wamsterdam d aqadi i tfukt x lḥal n wassa i yecnan. Aremdan aqqa-t yiweḍ sett-iyyam. Taɣarrabut teggur ad tqelleɛ. Necc yallah fɣeɣ-d zi Eye. Sini-ya amaynu ggin deg-s ij n usemmer d ij n uprugram n ufilm d asmekti i umessufeɣ atalyan Federico Fellini. Necc ẓriɣ din amuddu n tewlafin n Otto e Mezzo. Ij n ufilm icna aṭṭas s qeddcen deg-s tijeɣɣirin ittwassnen.

Tudef-ayi-dd ij n tebrat ɣer tilifun zeg yij n umeddukel deg-s ij n wareqqas ittawi ɣer youtube. Nniɣ ag ixef-inu ad xeẓreɣ min di yesɛedda aremdan-nnes. Ɛebbẓeɣ x wareqqas-nni uca ttwaliɣ anaẓur Qusmit.

Ij n twarat di Arrif kkiɣ aṭṭas n wussan necc rezuɣ x-as ḥuma a kid-s ggeɣ ij n wemsawal.
Cḥal imuren ttraḥeɣ ɣer-s ɣer taddart-nnes. Maca yemma-s ḥennu tenna-yi qa Qusmit-inu ɛad wer dd-irewweḥ.

Ssneɣ iɣennijen n Qusmit deg iseggusa n tesɛin. S yij n tmijja teḥrec tuzzur itɣennaj asefru ixebbcen x tidet n tudert i iteddar. Luxa umi ttariɣ awaren-a ttwaliɣ belli nzemmar a tt-nessemqudda ag unaẓur Maarten Roozendaal i yemmuten ɛad d ameẓẓyan. Qusmit izdeɣ cwayt di Hullanda maca ittwattef umi wer ɣer-s bu lekwaɣeḍ.

Deg wass-inu ameggaru di lḥuceima i t-ufiɣ. Zzat-inu yeqqim-dd ij n wargaz d mudrus wer yessiwil ca aṭṭas. Umi t-sseqsiɣ x webrid unaẓur d min iɣennej di furbu n Lḥuceima iḥekk cwayt tiṭṭawin-nnes uca yenna-yi: manayenni d walu.

Xeẓreɣ di video-nni di Youtube yeqqim x yijj n weẓru d abarbac deg yijj n yeɣẓar yeggur ad yaẓeɣ, mani aman n tefsut yudrusen deg yeɣzar tteḥruruden. Qusmit yeccat di lgembri-nnes. Awalen imezwura zeg uɣennij-nni umi qqaren “Rezuɣ” yeqqar deg-s: Rezxuɣ lxedmet di tmurt-inu. Aɣennij-a yessawal x tfeqqaɛ i x-as ittekken. Suyenni isess ḥuma ad yettu, ittkiyyaf ḥuma ad yesseɣd.

Aɣennij-a yeɛdu cwayt tnayen n tminutin anict i yekka uɣarabu ḥuma ad yeẓwa yeɣẓar.
Deg wakkud-nni yuẓeɣ-ayi uqemmum ukiɣ ag ixf-inu war lliɣ ca mliḥ. Aɣarrabu ixecc ɣer ujemmaḍ-in isenned x tma n yeɣẓar. Necc tsennateɣ i wawalen imeggura: vava tidi-inu vava temẓi-inu.
Ḍriɣ zeg uɣarabu nyiɣ x baceklit-inu uca ejjiɣ ameṭṭa ad yeḍfar abrid-nnes.

Timaynutin

Fser-itt