33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Inɛisa yura: Llujik di Meɣriḍu (azgen wis rebɛa)

Yeqseḥ ad yeɛqer utarras x marra min yeẓra di 30 n texrazin zi lmuselsel n Meɣriḍu, maca dinni ca n tmeslayin ttɣimant recment di twengimt. Timeslayin-a zemmarent a tili ɣzint s tcuni-nsent deg walli umeḍfar, niɣ zemmarent ad ilint hwant cwayt x min ttuɣa yettraja umeḍfar-a.

Xseɣ ad ssiwleɣ cwayt x tmeslayin i ttwaliɣ tuɣa war llint ca lujik di min ẓriɣ di Meɣriḍu. Ca zzay-sent rrin-asent taynit lebɛaḍ imeḍfaren, ssiwlen x-asent. Lebɛaḍ-nneɣni a ten-tt-idd rniɣ, amecnaw :

1- Ḥuriya teksi gitarra bla aqrab, tneddeh bacekliṭ !

2- War tuɣi dinni bu lweqt aṭṭas jar tkessit n Nawal d tarwa-nnes (lami turu), xseɣ ad iniɣ deɣya turu.

3- Pikanti lami tuɣa yettɛawad x min das-yemsaren di temẓi ak Buyfiran. Neẓra Buyfran d ameẓẓyan, maca Rami tuɣa yetɛawad Rḥussayen x min das-yemsaren ak sareḥ, neẓra sareḥ ɛraḥar war ibedder walu !

4- Mamec tegga Ṭṭumubin bellɛen tewwura-nnes x sareḥ d Silya ? (War dinni bu ca n tmeslayt lujik ).

5- Taqarṭast-nni yexwa Musa di rḥiḍ, yeqseḥ a teqqim tɣanca di rḥiḍ, ɛlaḥsab jjehd tzemmar a tadef di rḥiḍ niɣ a teblawṭa a tewḍa di tmurt.

6- sareḥ ca n twaratin ittban-dd d aqeddac aṭṭas, maca di twaratin nneɣni itban-dd d aqelluɛ waha, amecnaw rami yumen illa Idir yemmut. Iydareɣ-dd rebɛaḍ waha zi min umi arriɣ taynit, maca imken inni i yxedmen Meɣriḍu (Buzeggu d Idrisi) ɣar-sen min zi ɣa yarren x iseqsan-a.

Timaynutin

Fser-itt