21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Bucra Kerbubi: zi Tizi n Wesli ɣer umaḍal.

Bucra Kerbubi, i d-iqqersen zi Tizi n Wesli, tedwel d tanefgurt i yettwassnen aṭṭas di Lmuɣrib. Teqqar nettat x manaya “nec bdiɣ ad iliɣ d tanefgurt d amezwaru ɛad i dewleɣ d tapulist”.

Timexsa-nnes i tcamma n uḍar, teww-itt ḥuma ad tadef aked ijjen tseḍma n tcamma n uḍar n twetmin di Meknas, maca tedwel ad teḥkem zegga ila ɣer-s 14 n iseggusa di buḥbel-nnes.

Tebda ad tegg isuraf-nnes imezwura di tnefgurt di temdint n Taza, maci tkemmel x tecli-nnes di Meknas i di tezdeɣ nettat d twacunt-nnes zeg useggʷas n 2005.

Zi mayen i x-as ittwassnen, ila nettat d tamɣart tamezwarut i yeksin tiseffart n uḥkam di lbuṭula n tcamma n uḍar.

Mamec ila tella deg umeggaru n tkuppat n Ifriqya n tcamma n uḍar, wami teqqim x lkursi n V.A.R.

Bla ma ad tessenjem ad traḥ ɣer tkuppat n umaḍal n tcamma n uḍar n twetmin i yettwaggen jar Ustraliya d Nyuziland.

Ilɛaben wer nnumen ijjen temɣart teḥkam!

Tettɛawad Bucra aṭṭas n tseḍḥac i das-yemsaren wami tudef twalat tamezwarut ad teḥkem di partiḍa n tcamma n uḍar n iwtman.

Deg umezwaru, ila ilɛaben nnumen aked lḥakam netta d argaz, minzi di Lmɣrib ɛemmers din ca n tnefgurt d tamɣart, di ca n partidat, deg wawal n ilɛaben n lebda qqaren xmi ittseffar larbiṭ : ‘ a msyu larbiṭ qa welleh ma dag-s ca n ḥajet, wami i ɣa adfeɣ nec d tamɣart wer nnumen aked temɣart, di twalat tamezwarut wami ṣeffreɣ qqaren-ayi : ‘ a msyu larbiṭ, qa wellah ma dag-s ca n ḥajet”. D aya i teqqar Bucra, minzi ilɛaben ila ɛad wer nnumen ad inin “madam larbiṭ…”.

Abrid yeẓẓu s usennan

Teqqar Bucra ila tufa imxumbal d imeqqranen aked twacunt-nnes minzi ila ugin ad tt-jjen ad tegg arryaḍa niɣ a tirar tcamma n uḍar.

Ila aytma, ttagin ad ayi-jjen ad raḥeɣ, ila ttraḥeɣ s tnuffra, yemma meskina ila tettɛawan-ayi, ila tesnuffer xafi ḥuma ataf zemmreɣ ad raḥeɣ“. I teqqar Bucra.

Trenni teqqar: “Di lweqt ila ssnen ila ttirareɣ tcamma, ila yeqseḥ xafi lḥal aṭṭas, ila tticen-ayi aɛmud n ṣṣeḥ, maca sebreɣ, ar mani i wwḍeɣ ad iliɣ d tanefgurt deg uswir anamur.”

Deg ijjen wemsawal i tewca Bucra, ttbeddalent tefras n wudem-nnes umi ila tettɛawad min x-as ikkin maḥend ad taweḍ ɣer uswir i di tella, mani iggur ad tecrek di tkuppat n tefrikt n tcamma n uḍar i ɣa yilin aseggʷas i d-yusin di Kutdivwar.

Timaynutin

Fser-itt