22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah

Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar, issu llussa tettbsissiq, g ummas-ines missa tessu amendil immres x-s umeḥbeq n tnewwacin ḍewwren-as-dd lekrassa. Kulci gi taddart itticc-dd zeg-s ci n ddq n lefwaḥ ggʷamiɣ ad as-uceɣ isem, ar wami sselleɣ i xalti tessiwel tasbanyut gi ttilifun. Lfwaḥ d asbanyu.

Ass-nni nraḥ ar din neḥḍar tameɣra. Iḥermucn uzzlen x-sen berra. Nec felteɣ mizi kmummseɣ g ijjet n teɣmmart, mays dd-ttessijjɣ x waraḥ as-dd n wass-nni ameqqran, tamɣra.

Tels-ay yemma tbibit tamaynut n lɛid. Ila yallah iɛda. Tmecḍ-ay tazeggʷart i x-ay dd-iɣmin mliḥ s zzit temmud-ay-tt astiqa ur telli d tenni n lebda. Tenna-ay gg leɛqel-inem mala texsed ad tẓẓureɣred bilun n teslit. Zi ssin nec ttarjiɣ, ttrajiɣ: bilun, bilun, mukas ad ẓẓuɣreɣ bilun? Tafruxt i dd-yusin ad tɛarḍ tenna-as i yemma nnan-am-dd ur dd-ttawi bu iḥermucen. Yemma tecceḥḥ, mukas ur dd-tiwi bu iḥermucen? May ten ɣa ssekkeɣ? Wi day-ixsen, ad ay-ixes s tarwa-inu s kulci. Lfihem-nni asbanyu a t-jjen ɣer-sen, necnin nettraḥ s kulci s tarwa-nneɣ.

Zeg ijj n uxxam ttadfent tteffɣent temɣarin. Melmi ma udfent ad dd-bellɛent tawwurt, melmi ma ffɣent ad tt-idd-bellɛent. Iqqim-ay din lbal yugel. Xseɣ ad din raḥeɣ ggʷamiɣ. Ggʷdeɣ ad nhezzeɣ ad x-i azzlen berra. Qqimeɣ ttnukmiɣ s uɣimi g umkan-inu ar wami din wwḍeɣ. G ijj n warẓam n tewwurt xtuttleɣ sarɣ ar dixel.

Taslit! S uyenni ziɣenta. Necnin nusa-dd ar teslit. Aqa-ay g uxxam mani tt-ssewjaden. Ur day- teksi lfraḥt. Xḍareɣ ijj n umkan ur d ay-iẓerr g-s ḥedd, nec maca ẓerreɣ qqaɛ win din. Ijbed-ay- dd ijj n umaksi imɣaaar d acemlal immers x missa d tazgrart, ammen ibeḥrar-ines hwan-dd ar tmurt. Ur fhimeɣ min din ittegg. Taslit ila tettett. Adan n tɛddist-inu ila feḍḥen-ay. Ur ɛqilɣ cḥal zggʷami cciɣ. Teccur-ay tmɣera ul. Maca luxa lefwaḥ n uksum d lberquq i ɣer-s ar teslit gi ṭṭebsi isdewwex-ay.

Safi ggʷamiɣ, i das-tenna teslit i ijjt n temɣart tettḥarab-as. Ur teccid walu qqaɛ, rnu ɣir ijj n ulemmuẓ. Walu i dd x-s terra uka tesbeɛɛed-as fus mis das-tessiɣ alemmuẓ issisen gi lmarq. Uc- ay-t i nec seḥḥad. Gi meqntuṭṭuc ila tesreḥ temɣart-nni ṭṭebsi. Tsala ag usirem-inu, ẓẓiyyreɣ x tɛeddist s ufus.

Tudef-dd ijjt n temɣart-nneɣni, tebda tjebbed-dd leḥwayej zeg ijj n uqrab: timecḍin, tiqedduḥin, aruḍ. Udem isslawen n teslit idwel ittceɛciɛ, ireqq s waẓli, astiqa d taslit n wenẓar. Wami das-kemmlen aɛdal n ucwwaf, tteslw-as arruḍ i teslit zeg iḍaren, teqqim gi sustin d slib. Tamɣart-nni iɛeddlen d tmɣart-nni ittḥerraben ksint-idd jer-asent maksi-nni ameqqran. Taslit tsar tbedd, ssersent maksi gi tmurt, reẓment-as tiselselt i ɣer-s mettkermin, ssidfent g-s iḍaren n teslit iqqnen ttakun d izegraren, qqiment ssalayent ar wami das-iwweḍ ar yiri. Yaaaaaah, tesseḥmaq teslit, tessḥemaq astiqa teffeɣ-dd zi tirjit, astiqa tehwa-dd zeg ujenna, astiqa terwel-dd i …. Ula d nettat iɛjb-as ixef-ines, tesfirnen teqqim tettxezzar gi tisit tettxezzar gi tmeddukal-ines. Cwitti ttesliɣ “iqqim wi ɣa iẓẓuɣren bilun”.

Din i dd-nbeɛteɣ, s wadan xxwan, udem iwreɣ, iḍaren tterjijjin, ul iccat maca tiṭawin qṭuṭcent.

“D nec” i nniɣ s ufilu n tniɣt yudrus astiqa dag-i lmewt. Kulci xezrent-idd g-i astiqa tewti-tent lleqwet. Ur ssinent mis tteblant.

—Mays dd-tekka ta? Wi tt-ilin?—tessqsa tewzirt n teslit, tameddukelt-ines.

—D illis n xalt-i—uka teḍḥek. —Meskina, tettarja. Nec ten day ɣa iẓẓuɣren bilun tewjed, s umaksi-ines, s kulci. Raḥ a tsa-inu ad teɛyard.

Kkiɣ gi twwurt, imṭṭawen ar tqesmirt, sellweɣ-as ifilan i lezwaq n tbibit-inu. Ag wufuɣ-inu, ag wadaf n ijjt n tḥermuct ur tt-ssinɣ, anect inu, telsa maksi am wenni n teslit maca d ameẓẓyan. Tabibit-inu n lɛid ur telli d tsbanyut.

Ur ffiɣeɣ ci brra. Uliɣ ar ssḍeḥ. Kmummseɣ ag temɣart isnennan. Tessiɣ-ay-dd ijj n ulemmuẓ g-s tafettut d lmarq, rriɣ x-s lḥarr.

Wami meɣreɣ, dewleɣ snenniɣ gi tmeɣriwin.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt