18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ayt Buremmana d tegrawt n Umejjaw, Melmi ɣa iḥinn rebbi?

Ayt Buremmana d ijjen wezgen zeg Umejjaw i dd-yusin di teqbilt n Ayt Sɛid. Yebḍa-tt x lebḥer yijjen uḥezrir n yidurar d tewririn. Zeg-sen adrar n Buzegza, di tqiccet-nnes sbedden dinni yemjahden tamezgida s weẓru waha, aqqa-tt ɛad dinni ɣer lexxu.

Tettwassen Ayt Buremmana s taliwin d leɛnaser. Ameknaw tala n Ḥennun d tala n Lemsarat d tala n Tmasint d tala n yeɣzar n Buzegza… D leɛrasi ḍefrent iɣezran s tuzzegzewt, d tdekkʷanin rẓin-tent yifellaḥen, tteẓẓun deg-sent, ttsessawen s nnubet amen werten x lejdud.


Di jjihet n yeffus, dinni legɛudi n yart ccatent al Lgara d Carwaṭ. Niɣ ruḥ ɛad al Ticarmin. Zi ssenni ɣar Teqbilt n Ayt Buyeḥyi llan d Tajjart n teqbilt n Ayt Sɛid
Yart i ttuɣa i kerrzen yifellaḥen, lexxu tedwel qeɛ d tizewrin, qeɛ d imessukiten. Manaya ittɛaqqab ɣer wetlaɛ i ggin yewdan ɣer tneddam niɣ ɣer lxarij. Amen ittɛaqqab ɣer yiseggʷusa n lazaɣ i yejjin tiyersiwin ad mmexsent iyran.

Ayt Buremmana, deg-s aṭṭas n ledcur, a zeg-sen dd-nidar Isarḥiwen d Legdira d Mawru d Tujjuyran d Iɛerwanen d Ixerbacen… Ttuɣa merra ttmunen di ssuq n jjemɛa i yellan zi leswaq iqdimen di Arif. Ttuɣa ttsewwaqen-dd ɣer-s yemsewwqen zeg waṭṭas n tqebbal am Ayt Wriccec, Ibḍarsen, Ayt Sɛid, Ayt Buyeḥyi, Iqerɛiyen… Ssuq-a i di ttuɣa tella yijjen tmezgida qqaren-as Jnada. Ttuɣa iɛdel-itt Ccrif Muḥemmed Ameẓyan umi i yezdeɣ di taddart n wemjahed Ɛmar Umensur Lidrisi. Awarn i umi dd-sugen yiseppunya x Yiqerɛiyen. Lexxu Jnada redlen-tt, mḥan ijjen wezgen zi twengimt n wegdud. Ssilyen deg wemkan-nnes ijj n tmezgida s llajur, axmi deg-neɣ mezri a nehdem amezruy, a nessili llajur!

Tettwassen Ayt Buremmana s yemjahden i yewcin idammen-nsen x tmurt-nsen d tlelli n wegdud. Am wemjahed Mmuḥ n Ṭṭeyyeb n Ɛmar, i yettwanɣen deg yijj n wemseksi aked useppanyu di lɛahed n Ccrif Muḥemmed Ameẓyan deg yiseggʷusa imezwura n lqern XX. Yemḍel deg Yicemraren n Wedrar zzat i Mritc. Dinni ɛawed amjahed Mmuḥ n Qeddur i yettwanɣen s uqerṭas n lɛesker n Useppanyu aseggʷas n 1921 di ddcar n Isarḥiwen, awarn i umi yerrẓ urumi deg Wanwal. D wemjahed Lmeɛɛac i yettwanɣen zzat i ssuq n jjemɛa, awarn i umi sugen x yijj n lpusṭu n lɛesker n yiseppunya netta d wemjahed Muḥemmed Aẓɣuɣ.

Maca Ayt Buremman tettwattu. Abrid i x-as dd-ittekken, i tt-itteqqnen aked yiqelɛiyen, d Lkebdani zi jjihet nniḍen. Abrid-a ittneqḍaɛ melmi ma hwant-idd ca n tneqqiḍin n wenẓar. Minzi wer din bu lqenḍert x yeɣzar n Carḍ i ɣa yejjen iwdan ad ẓwan. Aya i ittejjan ledcur n Ayt Buremmana d ca n ledcur nneɣni n Ayt Sidal n lewḍa, ttneqḍaɛen, wer ttifen manis ɣa kken xmi yeccat wenẓar.

Sennej n manaya, awarn i umi bḍan tagrawt n Umejjaw x Lkebdani, temmarni tamara n yimezdaɣ n Ayt Buremmana. Minzi wer din bu yebriden i itteqqnen jer ledcur-nsen d Umejjaw n wedrar mani yella uraq n tegrawt. Imezdaɣ i ttuɣa yeccaten 13 n ikilumitren bac ad raḥen a dd-qḍan ca n lɣaraḍ, lexxu rennin 15 n yikilumitren nniḍen zi Lkebdani ɣer Txabect mani i yella uraq n tegrawt n Umejjaw. Imeḥḍaren i ttuɣa yeqqaren di lkulij n Lkebdani, lexxu rennin-dd x-asen abrid. Sqadan-ten ɣer lkulij i ggin d jjdid di Txabect. Manaya ittejja aṭṭas n yiḥenjiren d tḥenjirin ttbeddan zi tɣuri.

S uya, mala wer ggin leqnaḍer i yebriden ḥuma ad jjen imezdaɣ ad ɛdun waxxa deg wass n ttuḥsart. Mala wer bnin ca n lkulij di Ayt Buremmana ḥuma imeḥḍaren wer ttbeddin zi tɣuri. Mala wer rẓimen ca n wayyaw (lferɛ) n uraq n tegrawt n Umejjaw, ad yili di ssuq n Jjemɛa. Mala wer ksin afus n tattut i das-yesɣumbaren, neqqar-as i Ayt Buremmana: Aqa dinni rebbi!…

Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ɣer ɛawed: Musṭafa LBUƐEZZATI (Amesrem); tacumɛet n wesfirnen i tessexsi temnawt

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt