22.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

Aqelɛi

142 n yedrisen
Abdelmajid Akalai

Iwdan ttraḥen ɣir min ṭṭemmasen??

Aseqsi n tiɣit d taqfuli, d ij n useqsi yeqsaḥ a x-as nerr s tnayen n yiwalen, minzi wer nzemmar a tent-newzen am tiddi,...

jer Frankfurt d Mannheim: Tifras adu tekmamt

Abril 2021, Frankfurt. D 6:30, tesmeḍ tettadef deg yexsan! Parada dag-s drust n yemsebriden, ḍriɣ‑dd zi ttram. ggureɣ s wehnaci ad beddleɣ macina, yeqqim-as...

Mamec ittessen ubellirej ma izemměrr ad ibedd di targa?

Ɛebdessamad Zeryuḥi Xmi aman d imezdagen, abellirej izemmer a dd‑yeksi zeg ujenna anict i tulleɣ targa. Maca mala icekk ittrusa x uɣezdis‑nnes. Xenni ittadef...

Tibratin n Marzuq – Aseddi n Tarik el Idrissi

« Tamcumt‑a n tudert wer deg‑s yelli wemquddi, ca n ḥedd tewca‑s, iwa ḥedd‑nneɣni tettekkes‑as. »zi Tebratin n Marzuq Azwel: Tibratin n Marzouk Aseggʷas n wufuɣ: 2022 Asufeɣ: Tariq...

Metaverse – Safi niweḍ tiwecca-nni n digital?!

"Metaverse d aṭewwar n tɣuni n wamunen" ammu i dd-yusa x usit n Meta-universe. S lemnaḍar n VR, lemnaḍar yecḍarn "Smart Glasses", ataf zemmarn...

Arruḍ i tirḍed, d netta yeqqarn min teɛnid!

Xmi nettemsagar aked ḥedd, deɣya nettfessel x‑as tiqmijatin n ca n tadyulujt, deɣya netteg‑as deg uzellif‑nneɣ ddusi, minzi yeshel a nfessel iwdan s mamek...

Mamec tettbeddal Ccinwa ljew?

Abdessamad Zeryouhi Xmi nxezzar ɣer werẓam n lirart ulampik (olympique) di Peking, Lebda ɛlayen ntaf ljew d assebḥan. Minzi Iccinwiyen ḥa min rennin deg uṭuwar n...

Tanfust n Sebɛa n wawmaten d weltma‑tsen | zi LES MERVEILLES DU RIF

Ḥajitkum  Ij n temɣart zik ila ɣer-s sebɛa n tarwa-ines. D iwetman s sebɛa, qqaɛ meɣren-dd dewlen d irgazen. Ij n nhar teksi ddqel, teṭṭef asɣun...

Rayan, Jer uxiyyeq d iseqsan d ulaɣi.

Deg wass n ttlat ak lɛaser, Yewḍa Rayan deg ij n Sunda (anu), tulleɣ  32 mitru, Aqemmum-nnes yiriw 45 sentim. Nhar nni i di...

Turkmanistan texs ad teqqen tawwart n jahennama.

Tawwart n tmessi niɣ n jahennam di Turkmanistan, tujar xemsin n iseggusa nettat treqq. Maca safi, Gurbanguli Berdimuchamedow amɣar n Turkmanistan yexss as-dd-yawi ttmam....

Tineggura

- Advertisement -spot_img