25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

Aqelɛi

142 n yedrisen
Abdelmajid Akalai

Tixarbicin n Einstein ggint tlata melyun!

Di Paris ad tili subasta x tirafus (Manuscript) n Albert Einstein, ca n tira s ufus-nnes deg-sent ca n leḥsabat x teṭuyrit n relativity. Tixarbicin-a, zemmrent...

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (1/2)

Teswirt n temdint n iɣessasen di Talawin n umezruy Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣ Majid Aqelɛi & Andic Cahid Ɣessasa, niɣ Ɣessasa...

“Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen”

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ccinwa tufa ij n lmeɛden wer yelli wer yexliq deg uyur

Ccinwa tufa ij n lmeɛden d jjdid deg Uyur, di dujenbir 2020, yedwel-dd ssenni usarux i din sqaden s 1,7kg n weẓru. Lux fesren-dd temrezzutin...

🔊Youtube Arifi, Arrif bla Tarifiyt!

Audio 9:23 Deg iseggusa i yeɛdun, aṭṭas n tirgawin n youtube i dd-ibanen, ssawalent s Tmaziɣt n Arrif, Ha tinni iy yeqqnen ɣer isiten n...

S tlimant:Macron teqḍa-yas Fransa

Ad ttɛawned Afrika s usexdem n isemɣan di tbeḥḥar i yettɛwanen Uruppa ad teṭṭewwar, ad ṭṭewren. Afrika i iɛawnen Uruppa deg wakud n uḥewwes, qa-tt ɛad tettɛawan, s min deg-s d tixubay di tmurt-nnes.

Aliman ad yerẓem i wi yexsen ad yexdem.

S usistim n tneqqiḍin (am wenni di kanada d umarikan (Green card)) yexs uliman ad yeqḍa x nnaqes ɣer-s deg ixeddamen: Awzir n lxedmet Hubertus...

Cḥal twezzen Tmurt?

Tammurt twezzen 5,972 Trilyard n iṭunnen (21 n iziruten - 5.972.000.000.000.000.000.000 Tonnen), yeqsaḥ x uzellif-nneɣ ad ifhem nnumru-ya anict, suyenni a nessemqudda aked tmura-nniḍen...

Ula d Lmeɣrib: Melqeḍ-taggut ad yeqḍa x tzawa

Spiegel.de Deg Wuruppa, attas n tmura n tfellaḥt i yeẓɣen, aseggʷas-a, tẓawa telqef ɛlaḥal azgen n Wuruppa. Xmi treqq ca n tmessi, tettaf mani ɣa...

Tineggura

- Advertisement -spot_img