22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Mayemmi ca n legnus ssawalen s jjehd?

Nnumru n waḥit di tutlayt taḥessit qqaɛ deg umaḍal, tiwyit tutlayt n imezdaɣ n arrif n sennej n sennej n Umarkina. Ayet bab n tmurt upasifik, ɣer-sen tutlayt wer deg-s bu yeɣriten. Mselsaqent deg-s tergalin. Anamus di tutlayt tasalict Nuxalk, qqaren-as: “pk’m”. Tutlayt i ijehden di lḥess, yiwi-tt lɣerb n tefriqt, dinni nettaf tutlayt mseḍfaren deg-s tergalin aked yeɣriten. Am tiḥjajat di tutlayt n Yoruba, qqaren-as: “labalábá”

Ayenni d aklima i di ṭewwrent tutlayin, d wa d axarres i tmekken ij n trezzut, tefser-itt  »PNAS Nexus«  . Mala nenna min deg-s di tnayen n yiwalen: 

“Tutlayin n tmura yeḥman, yejhed lḥess-nsent x tutlayin n tmura tisemmaḍin”

Manaya i yenna umrezzu di tesnilet Søren Wichman zi tesdawit n Christian albrecht di Temdint talimant Kiel. Netta beɛda icrek di trezzut-a aked ij n ugruppu n imusnawen di Ccinwa. 

“Tejhed” niɣ d “taḥessit”, yeqqen ɣer tfunitikt n wawal. Isekkilen am K, i deg-neɣ iqeṭṭɛen nnefs ɣer-sen ewcin-asen 1. Isekkilen i yerzmen am A, ɣer-sen 17. X-as bnan leḥsab n 5293 n tutlayin, Manaya ɛawed yeqqen ɣer lmizan n leḥmu n mkul tutlayt (tammurt mani tegma) Min yudsen i ufiru n Ikwadur, dinni yuɛɛla qaɛ nnumru-ya.

Awal d amezruy n weklima

Xelli maci marra. Waxxa ameni ttwafent tutlayin deg imukan yeḥḥman di tmarikant n lwest wer yejhid ca lḥess-nsent. Wichmann Yettwalat d aɛeṭṭar deg uṭewwar waha. “Nzemmar a nettwala iwalen n tutlayt-a d Arciv n weklima ” yeqqar Wichmann

Manaya fesslent ammu: Imukan di yella lhawa yuẓeɣ d asemmaḍ, yeqsaḥ deg-sen ad tenhezz tmijja maḥend ad tessufeɣ isekkilen i jehden. Lhawa yeḥḥman isekkef azebzeb n isekkilen ittekkes-asen jjehd.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt