25.1 C
Nador
Lḥed 16 Yunyu 2024

Zi min izemmem Renisio: Argaz d werbib-nnes

Ijjen wargaz yiwi ijt tmeṭṭut ɣer-s arbib. Ha tessned arbib ittwakrah ɣer dduneyt.
Al ij n wass ttuɣa-ten tsebbnen di Melweyt, Iḥuf arbib-nni deg yeɣẓar iruḥ. Ibda ittazzel wargaz-nni di tsawent d netta irezzu isɣuyyu: ay iɣẓar ay aḥbib-inu wen dayi-yiwyen arbib-inu.

Nnan-as midden: iwa a weddi ahwa di teysart ad trezzud. Inna-sen: la la, ssneɣ-t d ameɣnan, ittaley di tsawent ur ihukkʷi di teysart! 

A.RENISIO, “Etudes sur les dialectes Berbères des Beni Iznasen, du Rif et des Senhaja de Srair, grammair, textes et lexique” 1932.

Yessufeɣ-it-idd, iɛwed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt