25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri s Tmaziɣt (1)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Σumar LMEDDAM
Taridirt tanimant
Tiwlafin : Ahmed Abdelkhalki

IXEF AMEZWARU:
1):
Iḥenjiren unuḍen-ayi-dd necc ttruɣ xef tmettant n Xali. Ca zzay-sen ttrun akid-i. Wer qqimeɣ ttruɣ waha ɣir xminni dayi-iccat ca n yijjen niɣ xminni tweḍḍariɣ ca. Ttwaliɣ ula d iwdan ttrun. Buheyyuf di Arif. Tzawa d umenɣi.
Ict tmeddit ttuɣa wer zemmareɣ ad sbeddeɣ imeṭṭawen. Laẓ ineqq-ayi. Teṭṭḍeɣ teṭṭḍeɣ iḍewḍan inu. Tensireɣ, wer d-itteffeɣ zeg uqemmum-inu ḥa yifilan n ileyzazen. Zi twalat ɣer tenneḍni yemma teqqar-ayi :
— Sqar. Ad nettewwej ɣer Ṭanja. Dinni aɣrum aṭṭas. Wer tettrud xef weɣrum xmi ɣa naweḍ Ṭanja. Iwdan dinni tetten ar ɣa jjiwnen.
Uma Ɛebqader wer ittru. Yemma teqqar :
— Xemm uma-c. Netta wer ittru ca. I cekk tettrud.
Xezzareɣ ɣer tefraz-nnes iwerɣen d tiṭṭawin-nnes iɣelyen uca ttbeddiɣ zeg imeṭṭawen. Awarni cwayt tettuɣ aẓiḍer-nni [ssber] zzay-s d-twadjiɣ.
Yudef-d baba. Yufa-ayi ttruɣ xef weɣrum. Uca iṭṭef-ayi iccat-ayi s arcul d idubbuzen :
— Sqar. Sqar. Sqar. Ad tecced wul n yemma-c a mmis n leḥram.
Iksi-ayi deg ujenna irtex-ayi aked tmurt. Iqqim iccat-ayi s arcul ar ami das-uḥlen iḍaren necc yuff-ayi userwal-inu.
Deg webrid-nneɣ wami ntewwej s tecli xef iḍaren, neẓra arramat n lmal teḥraran-d xaf-sen yejḍaḍ ibercanen d yiṭan. Arwateḥ irsuḍen, adan cerrgen, tikeccawin d idammen d waresḍ.
Ɣer tmeddit ittwasla uswiɛweɛ n iceɛbawen yudes taqiḍunt neccat xminni i daneɣ-isbedda lweḥlan d laẓ. Ca n twalatin iwdan neṭṭlen yinni i dasen-ittmettan mani weṭṭan mmuten.
Uma ittusu, ittusu. Sseqsiɣ yemma s tiggʷdi :
— Ula d netta ad immet ?
— Uhu. Wi dac-tt-innan netta ad immet ?
— Xali immut.
— Uma-c wer ittmetti ca. Netta ihlec waha.
Di Ṭanja wer ẓriɣ bu waṭṭas n weɣrum i dayi-tenna yemma. Ula di tgemmi-ya day-s laẓ, maca walli d laẓ ineqqen.
Xmi dayi-iteṭṭef laẓ teffɣeɣ ɣer tuddurt «Σin Qṭiweṭ». Ttcuciɣ deg wefraḍ xef min iqqimen itemmecca. Ufiɣ ij n uḥenjir ittett zeg wefraḍ am necc. Azellif-nnes d marra iɣezdisa-nnes jjḍen s tḥebba. Iggur s leḥfa, arruḍ-nnes marra innuqqeb. Inna-ayi :
— Afraḍ n temdint yif zeg wafraḍ n tuddurt-nneɣ. Afraḍ n Irumiyen yif zeg wefraḍ n yemselmen.
Wami ssneɣ manaya dewleɣ ca n twalatin taggʷajeɣ xef tuddurt nneɣ : weḥdi niɣ tmuneɣ aked iḥramen n tzubayin

Timaynutin

Fser-itt