23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Zzag-sen rebɛa n temɣarin.. 35 imenneɛraq wwḍen Spanya s tɣarruba n llilet

Nnant ca n tmurganin d tispunya i ixeddment x tseqqar n wemdan ila “35 n imenneɛraq, wwḍen ɣer Spaniya”.

Renyent nnan timurganin-a ila imenneɛraq wwḍen ɣer tegzirt n lburan, llilet n jjemɛa i yeɛdan.

Taliwin-a nnant-id ɛawed aqqa jer imenneɛraq-nni ttuɣa akid-sen rebɛa n temɣarin d tirifiyin.

Xenni, ksin timɣarin-nni s ijjen hilikuptir ɣer temdint n Almirya, ma yenniḍen, ila ttrajan ad yesḥa lḥal ḥma ad ten-awyen ɣer lberr.

Imenneɛraq-a i yewwḍen ɣer lburan, ffɣen-d seg ijjen uftas zeg ifutas n Arrif.

Timaynutin

Fser-itt