34.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Zi min izemmem Biarnay:Tḥajit n weɣyul d ikarri d uyaẓiḍ

Ḥajitek! Inna-k ijjen zik, Aɣyul irwel-dd, yufa ijj n ikerri, inna-s: Rwaḥ ad tugured! Inna-s ikerri: Maɣa? Inna-s: Ajellid issekker abarraḥ inna-s: mani ma yella weɣyul asebḥan d ikerri! Qa issekker xa-sen abarraḥ, ikerri ad t-yeccc, Aɣyul a x-as yeksi aẓru!

Uguren aked webrid, ufin ayaẓid, nnan-as: Aqa ajellid yessekker aberraḥ, inna-s: Mani ma yella weɣyul d asebḥan, d ikarri d uyaẓiḍ? Qa issekker x-asen aberraḥ, ikerri d uyaẓiḍ a ten-yecc, Aɣyyul a x-as yeksi aẓru.

Uguren ag webrid, ufin izen immut, kksen-as ilem, ggin-t d tasrixt, uguren gi lexla, ufin ij n taddart, raḥen ɣer-s zedɣen deg-s. Yaẓiḍ d ikerri ufin ijj n tesraft teccur s imendi, ittett deg-s uyaẓiḍ d ikerri, seḥḥen, inna-sen weɣyul: Maɣa kenni tseḥḥem necc lla?. Nann-as: necnin qa maɣer nemlek nemlek min nettett, a ḥneɣ tesnekkred tɣuyyit!  _ Inna-sen: Lla!

Raḥen mlin-as-tt, qqimen ttqessaren, tusi-dd tursla” ɣer-sen, Iker ikerri, ikkes-dd tasribt n yiẓem, yirs-as-tt, tnaḍur deg-s, tekker terwel. Iḍḍa ikerri ibedd x weɣyul, iwḍa-dd, tekker nettat ternu gi tazzla.

Tiwetca tusi-dd rɛefrit tufa-ten gi taddart, tudef, tufa-ten ar tibel tenna-sen: Msa lxir ɛlikum! Nnan-as: Msa lxir, tenna-sen: mi- ckum-dd-yiwin ar taddart-inu?  _Nnan-as: Sber x-aneɣ ɛecr-yyam! Tenna-sen: Xyar! Teffeɣ fḥal-s

Iqqim ittett weɣyul mkul nhargi tesraft, ijj n nhar  yufa ixef-nnes iseḥḥ, ij n nhar inna-sen i yeɛciren-ines: Ad ayi tejjem ad ɛyareɣ!

Nnan-as: Lla! A x-aneɣ tesnekkred tɣuyyit! Inna-sen: Lla! Cwayt cwayt! A xxay!

Nnan-as: ayyah zid!

Ikker i nhar-nni tlata , ikka-dd ssin ijj n wergaz, aɣyul isɣuy, arga-s nni isell i tɣuyyit, inna-s: Manaya  ddunya lexla? wellah! ḥama la ẓriɣ manaya! yusi-dd imsagar ag ijjen inna-s: Rwaḥ qa yiwi-dd sidi rebbi rrẓeq! 

Rwaḥen-dd ufin taddart-a mi texla, nnan-as:  manayin taddart tlexla necni ur aneɣ-lexbar!  Luxa mani dd-yiwi sidi rebbi rrzeq, qa-t nawi!

Udfen gi taddart-nni, ufin din yaziḍ, ewtin-t s teɣrit, nɣin-t, ɣersen-as. Ṭṭfen-dd aɣyul d ikerri, nnan-asen:  a neɣ-temlem min ttettem! 

Nnnan-asen: Nufa tasraft n imendi, rwaḥut a kum-tt-nemmel! Raḥen, ufin tasraft teccur s imendi, ṭṭfen-dd aɣyul, ccuren-t s imendi, ṭṭfen-dd ikerri, qqnen-t ar weɣyul, nyin x-as s tnayen idsen, iwyen-t ar taddart. Aɣyul zzenzen-t, ikerri ɣersen-as. 

Kkiɣ-dd ssiha d ssiha, iwyeɣ-dd cway n tsira yuɣrus, ggiɣ-tent s   waryen  n tqebbuzt, tcca-tent tagenduzt. 

Ittɛawad-itt mmuḥ usɛid di Tanja. abril 1909, Ij n temɣart qqaren-as , Izemmem-itt S.Biarnay “Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique” 1917.Tafart 200. Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt