26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Wi yerrin lebḥer d amellaḥ?

(tanfust d tanurwijit)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.

Di zzman i yeɛdun, ttuɣa aman n lebḥer d imiẓiḍen, am nitni am waman n iɣezran d waman n taliwin d wanuten. Di zzman-nni, ttuɣa tamellaḥt d tuqlilt, ttuɣa-tt tsekkʷa x wureɣ. ttuɣa wenni i ɣer tella tmellaḥt, d wenni i yellan d ttajir.

Deg wakud-nni, ttuɣa din tnayen n wawmaten ttɛicen x tma n yij n yeɣzar, ijjen qqaren-as Lans, wenneɣni qqaren-as Hans.

Lans ttuɣa-t d ameqqran, uca ttuɣa-t yeɣreq deg wagla, ittsebbeb di tmellaḥt, ittawey-itt-dd zi tmura yiggʷjen, ittɛawad-as lbiɛ. Maca Hans ttuɣa-t d ameẓluḍ, wer ittif ula minzi ɣa yesmunsu tarwa-nnes. Minzi netta ttuɣa-t d aneymar n iselman, maca aseggʷas-nni, kul ma iruḥ a dd-yegmer, wer dd-ittiwi walu.

Yuza ɣer-s lḥal, tarwa-nnes d temɣart-nnes iɛdem-iten buheyyuf, yuḥel yesber, uca yeqseḍ uma-s Lans, yenna-s: Mala texsed a Lans-nneɣ, deg wudem n uyenni n iḥenjiren i ineqq laẓ, ɛteq-ayi s cwayt n min ɣa ccen mala texsed.

Yerra x-as uma-s s uẓunfeḍ, yenna-s: Aqqa-c ruḥ xbec deg wefraḍ ksi ssenni min xaf-i iceṭṭen. Maca zi nhar-a d usawen, wer c-ttwiliɣ da kter ɛad, rzu mani ɣa tḍebbred x yexf-nnec, ruḥ umi wer tsellḥed i ca, xzer mani ɣa tewḍid.

Yeffeɣ Hans, s yij n tkemmust dag-s cwayt n weksum iceṭṭen x uma-s. Yufa ijjen yeqqim di berra di tesmeḍ, iseqsa-t, yenna-s: Mala texsed, sken-ayi mani ɣa wḍiɣ, aqa uma yenna-yi; rzu mani ɣa tewḍiḍ!

Yettebheḍ wergaz-nni, yenna-s: Ruḥ kemmel x webrid-nnec uca ad tafed mani ɣa tewḍid!

Iruḥ Hans, isiɣi yeggur, yeṭṭef-it-idd lweḥlan, uca yewɛed ij n tsejjart ad yeskuta. Maca wer yuɣir i yij n wexbuc ttuɣa-t din ɣer tiyyert n tsejjart-nni, umi yexs ad iɛemmed, yehrubbez, uca yehwa adu tmurt.

Yufa dinni lejwad n wadu tmurt, ceṭṭḥen, ttɣennjen, ttennḍen i tmessi… iqerreb ɣer-sen, yenna-sen: wadmem-ayi mala sbeddeɣ-kenniw x ccḍiḥ, maca xseɣ a kenniw seqsiɣ; lexxu wḍiɣ-dd da, xseɣ ad ssneɣ min yeɛna wemkan-a!

Yerra x-as wemɣar-nsen, yenna-s: cekk wer da ɣer-k bu wemkan, min cekk dd-yiwyen da?

Yenna-s Hans: Wḍiɣ-dd da waha!

Yenna-s wemɣar: Ruḥ dwel x webrid-nnec…

Amen yexs ad yugur, yuɣer wemɣar i tkebbuḍt-nni i yerbu Hans, iseqsa-t, yenna-s: Raja raja, min ɣer-k di tkemmust-nni?

Yenna-s Hans: Walu, cwayt n tqeddidin n weksum waha!

Nitni lejwad-nni itteɛjib-asen weksum, munen-dd x-as, uca bdan ttḥeccmen-t. yenna-s wemɣar-nsen: Aqqa-c mala tewcid-aneɣ aksum-nni lexxu, a dac-wceɣ min texsed.

Yenna-s Hans: Min day-ɣa-tewced?

Yessken-as ɣer yij n tsirt, yenna-s: a das-tettred min ma, ad tenneḍ, a dac-t-idd-tenḍer, maca xmi ɣa texsed ad tbedd, a das-tinid tlata n wawalen.

Yesḥefḍ-as i Hans awalen-nni i ɣa yini i tsirt ḥuma ad tbedd.

Yeqqen Hans tiṭṭawin, irẓem-itent, yufa ixf-nnes ɣer berra. Yeksi tasirt-nni, irewweḥ-itt ɣer taddart-nnes. Telqa-t-idd temɣart-nnes s tezwart, teqqar-as: necc ttrajiɣ a x-aneɣ dd-tessidfed min ɣa ccen iḥenjiren, cekk tiwyed-ayi-dd tasirt! Min zeg-s ɣa nexreg?

Lexdenni, yenna-s s wawal yeccur s lefraḥet: Tasirt-a a tamɣart-inu, min yexs wul-nnem a daneɣ-t-idd tawey.

Tẓemm temɣart aqemmum, tesseqwes tammiwin, thezz tiɣerḍin, tettɣil argaz-nnes ittḥecc x-as. Maca netta yenna-s: Wer ttḥecceɣ ca a tamɣart-inu iɛizzen, aqqa-m sutar min texsed a dd-yeḥḍer lexxu.

Tenna-s temɣart-nnes: Awey-aneɣ-dd a sidi ɣir tcumɛet i zi ɣa nettwala ayawya!

yetter Hans zi tsirt a das-dd-tawey ccmeɛ, alami ttwalan taddart merra treqq s ccmeɛ.

yebda lexdenni ittetter zeg-s merra min ten ixessen, zi macca d tassut d warruḍ d wureɣ… Yedwel xenni Hans d netta i yellan d ttajir ameqqran deg wemkan-nni…

Yiweḍ lexber n tsirt ɣer uma-s Lan-s, uca yegga a das-tt-yeker. yejja alami ṭṭsen, yextuttel ɣer taddart n uma-s Hans, yeksi-dd tasirt, uca yenya zeg-s di tɣerrabut, yugur. Ixarres Lans bac ad yetter zi tsirt a das-dd-tawey tamellaḥt, ad yili d netta i ɣer yella waṭṭas n wagla merra di ddunit. a dd-ttasen zi mkul amkan a x-as ssaɣen tamellaḥt. S uyenni, yixḍar bac ad yugur ɣer ca n tmurt nneɣni mani wer t-ittif uma-s.

Lami ɣa yaweḍ lwesṭ n lebḥer, yeḍra-dd ɣer-s ad iqelleb tasirt-nni. Yenna-s: Tasirt, a tasirt, awey-ayi-dd tamellaḥt.

Tebda tsirt tettunnuḍ, tessufuɣ-dd tamellaḥt, yebda iḍeḥḥek, yefreḥ ad yili d ttajir ameqqran. Maca umi yexs a tt-yesbedd wer yessin min das-ɣa-yini. Teqqim amenni tsirt tessufuɣ-dd tamellaḥt, alam teɣḍes tɣerrabut-nni.

Tewḍa tsirt deg wul n lebḥer, aqqa-tt ɛad tettenneḍ, tessufuɣ-dd tamellaḥt.

Nekka-dd ssa d ssiha, wer daneɣ-iseḥḥ ca, tseḥḥ-aneɣ ij n tleqquzt n weɣrum, a tt-nebḍa jer-aneɣ!

Yerra-tt-dd ɣer tmaziɣt n Arif: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt