27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Mamec tettbeddal Ccinwa ljew?

Abdessamad Zeryouhi

Xmi nxezzar ɣer werẓam n lirart ulampik (olympique) di Peking, Lebda ɛlayen ntaf ljew d assebḥan.

Minzi Iccinwiyen ḥa min rennin deg uṭuwar n ubeddel n ljew.

Ttiknik-a n ubeddel n ljew, qqaren-as s Tanglizit ‘cloud seeding’. Renyen-as i usegnu, acimi umi qqaren iyudid n nnuqat (Silver iodide). Ccaten arakatat i di illa ccimi-ya ɣer usegnu.  

Asignu yebna s waṭṭas n tneqqiḍin d timeẓẓyanin. Tineqqidin-a deg usegnu lessqent ɣer iyodid n nnuqat.  Itteqqur manayenni, ttedqilent tneqqidin‑nni, xmi ɣa deqlent aṭṭas, xenni iccat wenẓar. Suyeni iccat aṭṭas n wenẓar zzat i ma d imsar ca n wurar, ḥuma awarna‑s ad yili lḥal yuzeɣ.

Maca manaya teggen‑t la xmi i ittili aṭṭas n dexxan aɛɛefan deg ujenna. Xmi yeccat wenẓar ittizdig lhawa.
Ɛlaḥsab ij n tarzut d manaya i imsaren aẓẓɣat di yulyuz umi yegga lḥizb akummunist n Ccinwa ij n wurar d ameqqran.

Minzi yesgura manya?

Ass-nni i di ggin urar n lḥizb akummunist, iffeɣ‑asen d ij n wass icna, bla anẓar, ulaa d ij zi 70 000 n yewdan i yeḥḍern ma imeḥḥen‑iten lhawa aɛɛefan.

Urid d Ccinwa waha i issexdamen tiknik-a. Aṭṭas n tmura neɣni am Malizya, d Tmunt n Umirikan tteggent ra d nitenti manaya.

Teggen manaya ḥuma ad qḍan x lazaɣ. Ccinwa ḥa min treni deg usexdem n ttiknik-a n ubedel n ljew.

Di Dujembir 2021 ggin Icinwiyyen ra d asinag n ubeddel n ljew. Ccinwa trezzu ad immarni wenẓar s tiknik-a deg ij n wemkan n tmurt-nnes deg-s 5,5 melyul kilumit murebbeɛ, ij n wemkan yujar Urupa.

Imussnawen ɛad wer sinen mamec ɣa iqqar manaya deg uklima n dduniyt. Ɛawed ittɣima useqsi: ma iwdan ɣer-sen lḥeq ad beddlen agama (tabiɛa) s tebridt-a?

Tarezzut-a n Ccinwa ɛad ad tekk aṭṭas n iseggusa. Suyeni xmi i temsar warzam n lirart ulampik (olympique), lebda ittili d ijn was icna bla anẓar, bla lhawa aɛɛefan.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt