19.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yebril 2024

Ussan-inu di leḥbes n Ɛukaca

Silya
Tala: Facebook: Muha Ouhssaine

Tura-t: Silya (Salima ZIANI)
Iṭurjem-itt-idd zi teɛɛrabt :  Khalid BOUYAALA

Ssa i xseɣ ad bdiɣ

Tusa-dd ɣer-i tɛessast, illa qqareɣ ungal n Nawal Sseɛdawi : « Ussan-inu di leḥbes n temɣarin »… S yijj n yilef n lmeftaḥ, irẓem-dd tawwurt-nni n wuzzal ;  tesqarqeb-dd xaf-i tɛessast di texxamt-inu, tenna-yi-dd : « Salima ! Salima ! kker, kker ssenni, yusa-dd ɣer-m ubuɣaw »

Kkreɣ zeg uraq-inu, yeṭṭef-ayi-dd ijj uxeyyeq d ijj n lweḥlan, lbal-inu iraḥ ɣer imeddukkal d tmeddukkal-inu.

Am lebda, usint-idd kid-i tnayen n tɛessasin, ggint-ayi ifassen-nsent x teɣruḍt-inu, ttakiɣ zeg-sen axmi d tisuḍar i rbuɣ. Umi wḍeɣ ɣer texxamt-nni mani nettemsagar akked wi dd-ɣer-neɣ ittasen, reẓmeɣ-dd tiṭṭawin-inu, ttwaliɣ imeddukkal-inu imeɣnas : Naser, Nabil, Jellul… wer umineɣ… wer ukiɣ, ufiɣ ixf-inu deg uḥsi-nsen, bdiɣ ttruɣ, ttruɣ… qqaren-ayi : « wer tteggʷed, aqqa-neɣ mliḥ ! »

Laɣan-aneɣ-dd iwdan n usqqamu anamur n tseqqar n yewdan (lmejlis lwaṭani li ḥuquq l’insan), illa d remḍan, leḥmu ; Uca yura-neɣ a nemẓar, zriɣ deg-sen irgazen-nni wer iheddem zzman, leḥbes wer zeg-sen iwwi walu. D irgazen, ad qqimen i lebda d irgazen !!!

Tilelli i yneḥbas.

Timaynutin

Fser-itt