20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Umi jjnun wtin Cukri… Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (11)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM, Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki

IXEF WIS 2 :
11):
Dewleɣ ɣer twuri-inu di lqehwa d macca-inu n warecti n ccira d ukeyyef n lkif d uɣelli. Udfeɣ ɣer taddart n bab n lqehwa. Yelli-s Faṭima tudar tsebban arruḍ. Arruḍ-nnes iẓeyyar zɣar zdat. Tban-ayi-d axmi temɣar xef mammec i tt-jjiɣ. Tujar-ayi. Xzareɣ ɣar-s. Taqsuḥi n baba xafi tessekkara-d dayi izuɣmat-inu ɣer marra min illan d arramet. Terra-d ɣar-i s wudem amen tesfarnin. Arruḍ-nnes ifsusen ttwaliɣ-t deg uxarres-inu ksin-t isemmiḍen. Asiya tecna xaf-s, maca Faṭima tudes-ayi tenhel. Tenneḍni tekka teɛdu. Tessiliy azellif-nnes, teṭṭef s ifassen-nnes xef webyas-nnes, tenneẓbar, tennejbed. Imesḍan-nnes ɛemmaren d iɛaryanen. Teḍleq i warrruḍ-nnes xef ifadden-nnes. Udareɣ ɣar-s deg uxarres-inu. Ɛawdeɣ d i wuẓeyyar n warruḍ-nnes deg uxarres-inu. Ssiɣeɣ -s timessi deg warruḍ-nnes. Tettriɣar ixef-nnes s mezri i wuḥaduq i tt-id-issecmaḍen zi swadday. Tecna tuɛɛaryent-nnes zi awarni tefgart n tmessi-nni. Tenheḍ-d xafi :
– Min texsed ? Ma tetturjid s wass niɣ ?
Nniɣ-as s treẓẓit :

-Iqḍa sukkar zi lqehwa.
Tesweḍ-d dayi. Tenna-ayi s yict tnixt tejhed :
– Ma wer tessined mani illa sukkar niɣ ?
(Tenna i yixef-nnes s yict tnixt tudar : ) teqqimed ɣir cekk ad cekk d-rniɣ ɛad.
Xzareɣ ɣar-s s yijjen lxezrat wer teḥli. Tenna s utebheḍ:
– Min cekk yuɣin ass-a? Aqqa-ac feckal ass-a. Manaya ad as-t-iniɣ i baba.
Ɛduɣ ɣer lehri n welzaz s wadar uzellif. Ffɣeɣ s usukkar. Txezzar-d dayi axmi i tt-cqiɣ. Sniɛmireɣ xafs s ixarriqen xmi ttessneɣ belli aqqa-tt nettat waha di taddart. Tekkseɣ-as arrruḍ s tmessi uxarres-inu melmimma xseɣ. Nettat tennum aked twasit-inu usniɛmer. Necc fagdeɣ i uxeyyeq-nnes i tesniɛmir. Ntemsexzar ujar zi min nessawal. Ict tmeddit tesmeḍ arramet-inu temẓuɣar ɣer arramet-nnes. Nesseḥma ayawya nirar s arramat-nneɣ. Nedra s arramat-nneɣ. Neḥrulleḍ xef wayawya. Sḥinnibeɣ-as, smeḍḍarḍareɣ-tt deg uxarres ar das ɣa iqqes weysum-nnes. Aɣembub-nnes swadday i uḥembub-inu. Issajja-d xafi uɣembub-nnes zi sennej.


Yemma turu ijjen uḥenjir. Weltma Arḥimu tedḥa tzemmar ad teḥḍa uma-s Ɛacur. Ict tmeddit swiɣ aman uḍil, keyyfeɣ ccira di lqehwa. Qqimeɣ ɣer barra n lqehwa tarriɣ nnefs. Sekkʷḍeɣ ḍeg yitran ujenna d yitran-inu xmi teqqneɣ tiṭṭawin-inu. Inheḍ-d xafi wenni ɣer rebbreɣ :
– Kker ssinni tewced i waryaz-in ijjen lkas n waman.
Amen tturjiɣ xzareɣ ɣar-s. Amennuri. Issexsi itran-inu.
— I cekk ? Min da tegged ? Wc-as-t nnit.
Ismeḍḍarḍar-ayi wenni ɣer xeddmeɣ uca rewleɣ. Tameddit-nni ttuɣa-tt d tameggarut-inu di lqehwa. Uyureɣ di tallest d yejḍaḍ n tmeddit deg uzellif-inu. Wer ggʷideɣ zeg iwlafen : zi jnun niɣ zeg yewdan. Uzzleɣ deg webrid issulsen awarni ijj umuc niɣ d aqnenniy !
Awarni ca n wussan zi tfeska ruḥeɣ aked yemma ɣer yeɣzar yudsen tabḥirt. Tessired tahidurt n icarri d ca nneḍni. Ttesliɣ-as ɣer tmeddit teqqar : « Allah ! ttuɣ uzzal zi ttuɣa ssizdigeɣ tahidurt. Ttuɣ-t sennej i tesḍart. »


Wer das nniɣ walu. Ffɣeɣ ggur tazzleɣ ɣer yeɣzar. Iwḍeɣ ufiɣ uzzal-nni. Ṭṭfeɣ-t deg wufus-inu ssenhezziɣ-t axmi nni tmenɣiɣ aked ca n yijjen. Xzareɣ ɣer ujemmaḍ-in. Ijjen wewlaf itades- d ɣer yeɣzar. Ttuɣa ttesliɣ belli mala ca n yijjen iẓra ca n ujenniw uca irceg uzzal di tmurt itɣima ujenniw incaref deg wemcan-nnes. Arecgeɣ uzzal di tmurt s min ɛlameɣ d tizemmar. Uzzleɣ d ifadden-inu wḍan-ayi. Wḍiɣ uca kkareɣ. Wer zemmareɣ ad sɣuyyeɣ ula ad rreɣ s wudem ɣer deffar. Uciɣ belli mala ḥa xzareɣ ɣer deffar ad ayi-iṭṭef ẓẓmar nni ẓriɣ. Tneqraḍeɣ tekkareɣ tazzleɣ ar ami iwḍeɣ taddart d wul inu ggur ad d-iffeɣ zeg uqemmum.
Wḍiɣ helceɣ ar ami tɣil-asen ad mmteɣ. Yus-d ɣer taddart nneɣ ijjen uwessar issufuɣ ijenniwen zeg yewdan. Ittar waryaz-nni zeg yemma ad tɣares i yijjen ufillus d abarcan uca ad zzayi unnḍen amen mmeksiɣ sa n twalatin i wanu n tezribt n taddart.

Γer ɛawed: Wami i iḥsel Cukri di texcebt n baba-s.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (10)


Awarni wami genfiɣ wciɣ-asen i yimeddukal inu imeẓẓyanen tafriṭ n min dayi-imsaren. Marra yedsen umnen-ayi. Ca zeg yinni imɣaren nnan belli awlaf nni ẓriɣ izemmar ad yili d ca n wemsedrar ttuɣa-t lexdenni iddakkʷal ɣer taddart-nnes. Maca aṭṭas n yewdan ttuɣa ttamnen tiḥuja di ttilin jnun. Ajenniw qa d ijjen userdas zeg iserdasen n Arebbi txellasen iwdan s min sdahellen n tulluɣt niɣ umutten.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt