23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: “Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-cceɣ, niɣ a dd-alyeɣ”. A das-tewc ijjen. Alam i das-yeqqim ɣir ijjen, yusa-dd ubellarej, inna-s: “Mani ruḥen warraw-nnem?”. Tenna-s: “Ya weddi ijjen lhaycet teqqar-ayi ɣir a day-tewced ijjen, niɣ a dd-alyeɣ”.

Yenna-s ubellarej: “Leqmi dd-yusa, ini-as: ɣir ali-dd”. Netta yus-idd, yenna-s: “Awey-idd ijjen niɣ a dd-aliɣ”. Tenna-s: “Ali-dd”. Yena-s: “Ssneɣ wi x-am irayen rray-u!”. Tenna-s: “Min-yeɛna? Texsed ḥuma ad iniɣ d Ɛemmi Bellarej!”.

Iruḥ wuccen ɣer ubellarej, isaha-t, yeṭṭef-it. Yenna-s: “Necc ttuɣa ttɛiceɣ, cekk tqeḍɛed-ayi rrzeq, lexxu a c-nɣeɣ!”

Yenna-s ubellarej: “Texsed ad tɛiced?”.

Yenna-s: “Wah!”

Yenna-s: “Yallah a c-ksiɣ a c-awyeɣ mani llan iɣayden d yezmaren i ɣa tecced!”.

Yeksi-t, yufey zeg-s, alami, alami yiweḍ denyi lebḥer. Yenna-s: “Ttwalid izmaren?”. Yenna-s: “Wah!”. Netta aqqa d lmujet. Imeyyel zeg-s, iḥuf, iqsad di lebḥer iɣṭes. Iffeɣ-dd, ittnekkar ittḥuf, uka netta yenna-s: “A Mulay Beɣdad, a dak-wceɣ lmud n ibawen malla nejmeɣ.”

Yeffeɣ, iruḥ. Yenna-s: Mulay Beɣdad d abehlul, ma yessen-iyi kerrzeɣ ibawen? Yenna-s: Necc ffɣeɣ tterjijiɣ, melli d-i ɣa ffɣen wuccayen a day-ṭṭfen. Netta yini awal-u, d yijjen yenna-s: “Aqqa-wen uccen!”. Uzzlen xef-s, yerwel alami yenjem.

Yenna-s: “Ya laṭif, aqemmum-inu ur itthenni, issyuḍ-iyi i lefḍiḥet, melli ijjen a day-yewwet zi leɛmaret, a dd-rreɣ lefḍel.”

Ijjen rrami ttuɣa-t itteqqel di-s, yewta-t zi leɛmaret, yerwel. Yenna-s: “Ya laṭif, zixenta timejjin tixeljin melli ɣa texla tmurt ili texla zz-i”.

Izemmem-itt A.RENISIO, deg udlis-nnes: “Etude sur les dialectes berbères des Beni Iznassen, du Rif et des Senhaja de Srair. Grammaire, textes et lexique“. 1932.

Yessufeɣ-itt-dd, iɛawed-as tira: Ɛ.ḤENNU

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt