23.1 C
Nador
Lḥed 16 Yunyu 2024

Uccen bu txentrisin d welɣem

Uccen d ijjen umuder dag-s aṭṭas n txentrisin, maca wer ittegg ca tixentrisin-nni maḥend ad iḥama x ixef-nnes anict i tent-ittegg ḥma ad iḥecc x midden. Iwa, mala nettɣil ixef-nneɣ neccin d iqeddacen, a naf ca n ijjen d aqeddac kter zzag-neɣ. D manaya i das-yemsaren i wuccen.

Ittmetta uccen x ijɣulen d ikurzmiwen (crabes). Xenni wami yecca merra min yufa x ugeddim n wasif mani i illa yettɛic, yenna aked yiman-nnes ila qa d ayenni i ɣa yaf x ujemmaḍ-nneɣni. Maca asif d miriw aṭṭas, lḥemlet-nnes tejhed wer izemmer ad t-yeẓwa s uɛummi. Manaya ifekker dag-s mliɣ, uca, ijjen wass, iraḥ ad iẓer ameddukel-nnes, alɣem.

«Ay ameddukel-inu alɣem, i das-yenna, Qa ssneɣ ijjen wemkan dag-s aṭṭas n uɣanim n sekkʷar, ad ac-t-mmleɣ mala texsed ad ayi-tawid akid-c. Yenna-as welɣem-nni i ttuɣa yettexsen aṭṭas iɣanimen n sekkʷar:

— Llah aweddi, mani yella wemkan-a?

— Oh! Aqa-t ɣer ujemmaḍ n ugeddim, i das-yenna uccen, maca, ad nyeɣ x weɛrur-nnec, uca a naweḍ din deɣya.»

Alɣem d manayenni ila i yessitim. Xenni yenḍu wuccen x weɛrur n umeddukel-nnes, iqqim jar tnayen n tgeɛrurin-nnes, uca yeẓwa zzag-s asif amen ifetteḥ. Wami wwḍen ɣer ujemmaḍ-nniḍen, yehwa wuccen ɣer tmurt, yemmel-as i welɣem iger n uɣanim n sekkʷar, uca netta yuzzel ɣer ugeddim n yeɣzer maḥend ad yerzu x ijɣulen d ikurzmiwen, zegga ibda ittett welɣem bla ma ad yeksi amnus i ca.

Uccen deɣya deɣya yejjiwen qbel ma ad yeffeẓ alɣem tlata n iɣanimen n sekkʷar. Ttuɣa uccen wer ixes bu ad iqqim yettraja ar ɣa isala umeddukel-nnes zi macca, uca ibda ittemsazzal deg yiger, ittegg ẓẓga. Xenni slan-as sḥab ddcar-nni.

Nnan « Qa din ijjen wuccen deg yiger n uɣanim n sekkʷar. Iggur ad aneɣ-ihherweḍ lɣellet-nneɣ merra. » Wwḍen-d s yeẓra d iquba deg ifassen, wer ẓrin qaɛ uccen, maca ufin din ijjen welɣem i yetteffẓen ɣanim n sekkʷar. Ḥejjren-t s weẓru, bdan ccaten-t s iquba-nnsen, uca ssufɣen-t senni amen wer yejjiwen. Wami uguren sḥab ddcar-nni, yus-d wuccen, inna-as i umeddukel-nnes: « Ixess a neẓer manis i ɣa nekk luxa.

—Waxxa, ney-d x weɛrur-inu, iwa ay ameddukel-inu mayemmi teqqimed tneggzed amenni?

— Oh ! Wer ssineɣ, nnumeɣ neggzeɣ awerni i umensi. I das-yenna wuccen.
— Hahh ? I tennid a wuccen, iwa waxxa, zid a nugur luxa. » Yejj-it ar mani i udfen deg wasif, deg wammas n waman-nnes. Ibedd, yenna-as: « Uccen ?
— Min ? I das-yenna wuccen-nni.

— Yus-ayi-d ijjen ddegg n mezri. Xseɣ ad wteɣ ijjen uɣuṭṭis deg waman. I das-yenna welɣem.

Yeba isɣuyyu wuccen:
— Ad tewted ɣuṭṭis? Ɛafak ay alɣem iɛizzen wer ttegg ca manaya, aqqa ad ɣerqeɣ! Mamec igga yus-ac-d mezri-ya? Mayemmi texsed ad tewted ɣuṭṭis?
— Oh ! welleh ma ssneɣ, I x-as d-yerra welɣem. Lebda ccateɣ ijjen uɣuṭṭis deg waman xmi ttmunsiweɣ! »
Iwa yewta ɣuṭṭis-nni, yewḍa uccen-nni deg waman, ttuɣa iɣreq ɛlaḥal! Tekka x-as d taberkant ɛad i yewweḍ ɣer ujemmaḍ n wasif.

Alɣem, idwel cwayt cwayt x-as ɣer taddart-nnes, uca iqḍeɛ x wuccen, wer iqqim issawal ɣer-s qaɛ.

Zi tḥuja n Wasiya.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt