25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tmaziɣt walu ɛawed.. Tamawast n sseḥḥet ad temsawaḍ s Teɛrabt d Tefransist

tala: Nadorcity

Tenna tamawast n seḥḥet ila yeggur ad tbeddel amsawaḍ-nnes aked yiwdan. Zi tiwecca n lexmis 03 Cutenbir 2020, mani iggur ad sbedden ineɣmisen ittsewwaren s ubidyu.
Terni tenna tmawast ila yeggur ad tefser tnayen n ineqqisen, ijjen s Teɛrabt wenniḍen s Tefransist. Ineqqisen-nni nnes ad ten-sekken i merra isiten d tɣemsa, zi setta n tmeddit.
Mamec kur xemzṭac yum ad ggen ijjen ubidyu x mani tewweḍ Kuruna di Lmuɣrib.
Tamawast n seḥḥet tettmsurruf aked Tmaziɣt axmi wer telli d iles unsib d tmenḍawt. Mani tessexdam ijjen yiles wer yelli qaε d unsid di tmenḍawt. Aya immal-d ila ddewla wer ɣer-s qqaε ɣana ad tessemɣer zi Tmaziɣt.

Timaynutin

Fser-itt