22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

“Tirelli‑Twattun” ḥeyḥen di Mataró.

Urar “Ncnin” d ijj n ugraw adelsan teggi-t tmesmunt Clack s uswizi ag ômnium Cultural Mataró. D ijjet n tezmert d tasebḥant s waṭṭas terra-dd cwayt n buḥbel gi “ssuq” n tdelsa d tẓuri i isnuffer Kufid-19.

G urar-a, ttwaggen aṭṭas n iɣimiten mani dd-snewjwen iwdan zeg iger n tẓuri (leɣnuj, asefru, asuneɣ, …) d yiger n tdelsa. Iwdan fajan cwit zi ila ɣummen s unuffar d ineɣmisen iɛeffanen i dd-yuru kufid.

Ass n 23 zi yulyuz, taseḍma Tilelli-Twattun tecrek g urar-a s leɣnuj “Rẓem tawwurt”, “Xalti Lwazna”, “Ddez g idiydeg” d “Tteḥissifeɣ-am”. Wi din iḥeḍren iɛjb-ay lḥal s waṭṭas. Ila tella d ijjt n tlemmiẓt (lfursa) ad tettwassen tdelsa Tamaziɣt umi ittwagg ccan d ameqqran ass-nni. Xleli d asefru amaziɣ iḥḍar s tɣuri n ijjt n tqessist d taqbaylit s tmijja d tarumit.

Timaynutin

Fser-itt