21.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Tirart n temẓi; Man fus i yellan sennej?

Man afus i yellan sennej“, tettwasemma ɛawed “tcemm“; nettat d ij n tirart zi tirarin n temẓi, ttuɣa ttiraren-tt ayt twacunt xmi ttmunen di taddart ɣer tmeddit.

Ɣer umezwaru, smunan ifassen-nsen d tiqebbiḍin, srusan-ten ijjen x wenneɣni, uca ad yebda yijjen ad iḥesseb tazzin-nni mani ttemsagaren iḍewḍan, ad yeqqar:

“Wi yilan axbuc-a?”

A x-as dd-tterran:

“Uɣerḍa”

ad yesseqsa ɛawed; amen yesskan ɣer tazzit i di ttemsageren iḍewḍan, sennej i tenni i ɣer yessken ɣer umezwar:

“I wa?”

A x-as dd-rren:

“Uɣerḍa.”

Ad yeqqim amenni ittseqsa: “i wa?”, nitni tterran-dd x-as: “uɣerḍa”, ar aneggaru, ad yesseqsa:

“I wa?”

A x-as dd-rren:

“N tlefsa.”

Tirart n “man afus i yellan sennej”, niɣ “tcemm”. Tateswirt @lerifain

Lexdenni; ad yewqeɛ yij n wemsawal:

– “Mani tella tlefsa-nni?”

– Ccin-tt ifurag.

– Mani llan ifurag-nni?

– Tecca-ten tmessi

– Mani tella tmessi-nni?

– Sxesyen-tt waman

– Mani llan waman-nni?

– Swin-ten iyarraḍ

– Mani llan iyarraḍ-nni?

– Γersen-asen ixedmiyen

– Mani llan ixedmiyen-nni?

– Ddzen-ten imesdawen

– Mani llan imesdawen-nni?

– Iwyen-ten iɣezran

– Manis kkin iɣezran-nni?

– Wcin i lebḥer yeqqurn.

Xmi i dd-ɣa awḍen da, ittsala wawal, ad ksin ifassen ɣer tiṭṭawin ad ẓemmen ancucen, uca ad ggen: “tcemm“!.ad bdan ad tteggen deɣdeɣ i yij d wenneɣni. wenni ɣa iḍeḥken niɣ ad yessiwel, niɣ a das-dd-banent teɣmas, ittwaḥsab yexser!.

Xmi ɣa inin “tcemm“, lexdenni ancucen ttbellaɛen, ixess war iḍeḥḥek ḥedd, wer yessiwil ḥedd! wenni umi ɣa banent teɣmas, ad yadar, a das-ggen “man afus i yellan sennej”; ad ssersen afus x ufus x weɛrur-nnes, uca a t-ttsseqsan:

– “Man afus i yellan sennej?”

A x-asen dd-yerr; “n flan”, niɣ “nflana”, mala yeffeɣ-dd x-as nican d wenni d netta, mala wer x-as dd-yeffiɣ, ad ksin ifassen deg ujenna, a kid-s dd-adaren ɣer weɛrur amen qqaren: “Ksi a rebbi, ltex“!

Lexxu, yeqqim d awal: “ggin-as man afus i yellan sennej“!

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt