26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Timezgidawin ad reẓmet tiwura, imeẓẓilla ad awyen ḥadur!

Le Rifain

Yessufeɣ-dd weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt ijj n ulaɣi yeqqar deg-s belli timezgidawin ad bdant ad reẓment tiwura-nsent i yimeẓẓilla zi ḍḍhur n wass n larbeɛ 15 yulyuz 2020. Manaya ad yili aked uḥadur d ḥeṭṭu n sseḥḥet i xef ɣa beddent tyemmunin ad ilint di twura n tmezgidawin.

Maca ɛlaḥsab alaɣi n weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt. Timezgidawin ad qqnent tiwura x tẓallit n jjemɛa, al ɣa ɛelmen di min dd-yusin x melmi ɣa tili tẓallit-a di tmezgidawin.

Amen yeqqar ulaɣi n weɣlif. Merra wenni icekken deg yexf-nnes yeksi lehlak, ittxessa-t wer ittriḥ ca ɣer tmezgida. Amen ittnakad imeẓẓilla ḥuma ad ggen tikumam, ad beɛɛden ijjen x wenniḍen. Ad aggʷjen x umuni di tmezgidawin qbel i lweqt n tẓallit, d usellem d wemdeḥḥas di lweqt n wufuɣ…

lebda ɛlaḥsab alaɣi n weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt. Ittxessa imeẓẓilla ad kessin tisejjadin-nsen i xef ɣa ttẓallan, ad ssizedgen ifassen-nsen s warqun i ɣa yilin ɣer tewwurt n tmezgida, a dasen-iɛebber timessi yijjen ad yettkellef s manaya. Timeṭharin n tmezgidawin, ad ttɣimant bellɛent.

Timaynutin

Fser-itt