20.1 C
Nador
Lexmis 20 Yunyu 2024

Timessi tecca alaḥal ca n 23 n tḥanut di ssuq n lmurekkeb di Nnaḍur           

Timessi d tameqqrant tenni i yeṭṭfen di ca n tḥuna di ssuq lmurekkeb di lwest n Nnaḍur. Aya yemsar tameddit n lḥedd, aṭṭas n iwdan nnan belli qa d « aḍuqqez » n tfawt i yeggin amenni.

Maca la d ijjen ɛad ma issen s tidet, mamec igga ar mani tekker timessi-ya, amek la d ijjen ma iwweḍ ad issen anict n txessura i tecca timessi. Ula kṭer, timessi-ya tewta tiḥuna mani llan warruḍ.

Timessi-ya tameqqrant i yeccin ijjen wudem zi ssuq lmurekkeb, irr-d ɣer lbal timessi n ssuq n Juṭiyya di 2000 d timessi i yeccin ssuq n Ɛbḍellah n tlimant di 2014. Ameggaru-ya waxxa teɛda x-as tmenya iseggusa maca ɛad wer wwiḍen ad reẓmen ssuq-a wa.

Aṭṭas n isebbaben i d-yusin ɣer ssuq n lmurekkeb zegga i d-rrin lexbar belli timessi teṭṭef di ssuq, ca zzag-sen ggin tizemmar bac ad snejmen sselɛet-nnsen i yellan ɣer daxel.

Mani d-banen inniḍen teṭṭef-iten tafeqqeɛt, rrin-t x imeṭṭawen, zegga ufin belli tidi-nnsen d igelwan-nnsen tecc-it tmessi. 

Tfawt iruḥen, ttuɣa-t d amxumbel zzat i bumbirut bac ad sxesyen timessi a ɣer-s adsen kṭer.

Timessi-ya i d-ijjin aṭṭas n txessura, tesscmeḍ ca zi tḥuna, tessiggʷed aṭṭas n yewdan, minzi qqaren ila d ta d ticti i ɣa yeqḍan x yikunumu n Nnaḍur, zegga bellɛen Mlilet.

Γer tseɛɛet n ḥiṭac n llilet, wwḍen ad sxesyen timessi amen tekmel di ssuq, zegga tecca ca n 22 n tḥuna n sselɛet.

Timaynutin

Fser-itt