33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Tayri n temẓi d asefru, tayri n tmeṭṭut d tafilusuft

D ict tawlaft n tidett, n tnayn imeɛcaq msebḍan deg iseggusa-nsen, tesmun-iten tayri.

**

Ila ɣeḍseɣ di tɣuri n ijjen wemsawal icna, yuɛla n imussnawen n ufilusuf Thomas Piketty d Julia Cagé (tamɣart-nnes) aked tesɣunt n tfilusufit, tnayen n iwdan n midden neɣlen-d x ususm n lqehwa:

Ijjen d afrux aqa-t deg ineggura n iseggusa n ɛicrin.

Ict tḥudrit aqa-tt d lwesṭ n iseggusa n rebɛin.

Lqehwa ttuɣa-t texwa di tseɛɛet-nni (09h n wass) iwdan aqa-ten ɛad di tudrin-nsen; xelli ttwalan imucan aṭṭas xwan, nitnin usin-d ɣar uɣezdis-inu, necc nnumeɣ aɣimi deg isayraren (espaces) imeqqranen zeg wami i ɛeqleɣ x ixf-inu qqimeɣ di ca n xemsa:

(Marḥaba d Aljawhara di Ḥusima, Ɣalindu d Venezia d Kkattabi di Nnnaḍur).

Nniɣ belli tnayn-a n iḥudriyen bdan deg wawalen n uhwar jar-asen, mi ttuɣa xezzaren di menu, kamariru yiggʷej x-sen ittraja ɣir aciyyar, tameṭṭuṭ tixḍar areyyeq n Venezia, aryaz- nnes ura d netta ixḍar Menu d ijjen, tuḥḥel ma ad as-tini beddel, wer-ixes.

Qqimen ijj ixezzar deg wenniḍen, am ujellid d tjellidt di lwesṭ n ṭṭabla aqedduḥ n tnewwact, xemmeɣ aked ixf-inu, nniɣ-as belli tyuya-ya ssurfen aṭṭas n lhemm d timesbedda ag min yullɣen deg waydud-nneɣ, mala walu di min iqnen ɣar tayri d lemlak, lweqt i ttuɣa ttrajan lefḍur-nsen, ssiwlen x lqahwa mani i qqimen d Mcdonald’s illan ṭṭaref-nnsen d Macina (le train) ig ittccuqan astasyu sadu n tmurt men kul twalat.

Necc wer ten-ssineɣ, ɛemmar-s ma ẓriɣ-ten di temdint, ssawalen tutlayt n Trifiyt mliḥ, marra awal-nsen x usentel n tayri d lewqar jar iwdan … Cway ttesliɣ aḥenjir iqada-tt x umensi n iḍennaṭ, terr-d x-s tmeṭṭuṭ-nnes s lḥikmat d usemɣar n lbal, tenna-as : Aqa ccan di wenni issnen ad ixḍer leḥwayej… Tcekker di Rebbi aṭṭas alami tufa wenni i ɣa txes, ad as-ifhem… Tenna-as ɛawed: ulawen-nneɣ d icniwen (jumeaux); ula d netta issemɣar zag-s lami i t-txes, itter i Rebbi s tudert tazegrart d tayri i lebda.

Kamariru issiweḍ-d lefḍur, xarrseɣ ag ixf-inu, niɣ-as: ad kkreɣ, ad uyureɣ, ad asen-jjeɣ afray rumantik, maca ssedḥiɣ; ggʷdeɣ ad fehmen mamec nniḍen, axmi ssexsaren xaf-i taɣimit-inu… Ucca qqimeɣ!!!! … Di tseɛɛet-nni, wer qqimeɣ kunsuntriɣ di tɣuri, jebdeɣ-d tilifun-inu, uca bdiɣ qqareɣ ineɣmisen n : naiz.eus, lemonde.fr d contretemps.eu ḥima ad ssneɣ min ittewqiɛan deg umaḍal…Tebda tamɣart tettawi-d timeslayin meɣrent aked yimḍebbren-nnes d yinni n wergaz-nnes, d mamec ttxemmamen twacunt n lliff-nnes d twacunt-nnes, tcekkar x marra x-min idafeɛ d min imneɣ ag ca n imeqqranen n taddart ḥima a ten-iqneɛ s tayri illan jar-sen, aqa belli lemlak maci d lqedd n iseggusa niɣ tiddi niɣ d ttmenyat…Am mamec fehmeɣ, ittban-d belli twacunt n ṭmeṭṭut ɣar-s ijj-n luɛla di tɣuri d lefhamet i dduneyt, tcekkar ɛawed talwest-nnes ibedden x tmeslayt n tmexsa d lemlak…Yimken degg-a yallah mamec yiwqaɛ, ddrus n ussan…

Xezzareɣ di tilifun-inu d tesɣunt n “Philosophie Magazine”, bdiɣ ttxammameɣ, txayaleɣ deg izlawiyen n usefru d imariten (écrivains) n wungal d tussna issawalen x TAYRI, ssunḍeɣ-d di lbal-inu ijjen telwiḥt n imeɛcaqen tiggʷej x min illan di ssuq n yiḍa…

Rebɛin n tminutin i yeɛdun, julleɣ ḥta ad ugureɣ, Lqahwa-inu aqa-tt ɛad d azgen, jemɛeɣ leḥwayej i ɣar-i hwiɣ di ddruj…

Ssitemɣ-asen tudert tazegrart d tcuni di tmunit-nsen.

Yura-t: El Morabet Abdelilah

Timaynutin

Fser-itt