22.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Taweḥdaniyt: Ddeɛwet n ttaxir zzaman!

Mkul ij zeg-neɣ yuca mala drust ij n twalat di tudert-nnes s tweḥdaniyt. Mala neqqim a necc weḥḥedneɣ,mala negguj zi ddcar mani nexleq negma, niɣ ca n twalat nbeddel deg-s tamezgida mani neqqar. 
Deg iseggusa-ya ineggura, taycit-a tettraḥ ɣir min tettmarni ɣer yewdan, Lemlayen n yewdan i ittacan s yixef-nsen d iweḥdaniyyen. Deg weglanzi, 60% n yewdan jer 18-34sna qqaren belli ttacan aṭṭas s yixef-nsen d iweḥdaniyyen. Di tmunt n tmura timarikanin, 46% n wegdud amen yekmel d aweḥdani. Deg Uliman, kifkif, azgen n wegdud yettwala amxumbel n tweḥdanit 

Mani teggur d manis d tekka temcumt!

Nedder deg ij n  wakud n ikabliten d tɣuni, waxxa amenni aṭṭas zeg-neɣ kmummcen x yixef-nsen. Taweḥdaniyt wer txes ca ad tini bnadem aqqa-t weḥḥdes, maca ittaca aqqa-t weḥḥdes waxxa aqqa-t aked yewdan. Iwdan iraḥ-asen mamek ɣa msawaḍen aked yewdan. Waxxa ddren deg isiten n wemsawad. Taweḥdaniyt tzemmar ad telqef ij zi ṭṭerf, d ameẓluḍ niɣ d ttajir, yessen ad yessiwel niɣ wer yessin!

Taycit s tweḥdanit d ij n ulaɣi n rrimet, temsar-as am laẓ. Deg umezruy n lejdud n lejdud, ttuɣa mala wer munen i lxedmet _ ad gmern, niɣ ad cewwlen _ wer zemmern ad ddren. Taycit-a nettat, tɛellem-aneɣ zeg umsebḍi aked wegdud, aked wamun, nettaca belli nettaggʷej x min yudsen ul, maḥend a nbeddel ṭṭbayeɛ-nneɣ, wer netteffeɣ x jjmaɛet.

Netteḥrurud deg imal, mani neggur?

Taleslalit (Renaissance) tmerken beddu n waṭṭan-a n tweḥdaniyt. Kultura n „yixef-inu“ tebda tettmerni tettbana-dd. Anhezzi n ssnayeɛ d lexdayem timaynutin, yeqḍa cwayt cwayt x tmunett d twiza. 
Ass-a, nettgaja i tɣuri, netteffeɣ urid taddart niɣ tamdint waha, maca la d tammurt. Nettejja wi ked ttuɣa nerussun zik awarn-aneɣ, nettekkes x-as amsaawaḍ. 
Tirezzut sbanent-idd belli aṭṭan n tweḥdaniyt, izemmar ad yegg aṭṭanen d yemxumbal nniḍen. Zeg-sen tewsar, wenni ittacan aked yixef-nnes aqqa-t weḥḥdes, ittewsar deɣya. Ddat tetteḍɛif, axenzir ittaf abrid x rrimet, iheddec-itt. Taweḥdaniyt ttwalan-tet yeḍbiben mahu wenni ikemman lpakiyyet n ugirru i nnhar. 

Marra min nemradas niggʷej, marra min neqqen s ikabliten n wantirnit, nemsebḍa, Tibridin-a marra n wemsawaḍ timaynutin, wer zemmernt a xelfent ɣana tabyulujt i deg-neɣ maḥend a nmun, a nemsawal, a neqqim aked wayawya.  Aṭṭan n tweḥdaniyt, ixessa a ɣer-s nexzer s tnayen n tiṭṭawin, wer t-nesseɛqiri. A nessen manis dd-yekka, d min izemmar ad yegg. Maḥend as-neqḍu ssenslet.  Azeg ameqran n imuder ttafen min ḥwajen di min dasen-dd-yennḍen, neccin nettaf min neḥwaj ɣer wayawya, maḥend a neccur lxawi-nni i ked-nettaca.

Talawin:

Taweḥdaniyt deg Weglanzi https://www.independent.co.uk/
Tarezzut: https://www.mentalhealth.org.uk/
Amarikan: https://www.multivu.com/
Tirezzutin nniḍen:
https://www.multivu.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://static1.squarespace.com/
https://www.npr.org

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt