18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Tamurt tenhezz di Arrif, tameddit n ssbeḥ-a x sellum n 4.5 Richter.

ifser usinag anamur ajyufizyawi belli qa izemmem ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 5.4 x sellum n Richter, ass n lexmis di jjihet n Biyya.

Mamec tenna tracca tanamurt n uḥeṭṭu zeg inhezziyen n tmurt, iḍeffren i usinag-a s ixef-nnes, belli anhezzi-ya yemsar ɣer tenayen n ssbeḥ d 45 n tminutin.

Tala-ya tenna ila anhezzi yuqeɛ deg weɣbay n 17 kilumiṭer.

Di facebook, ttwafsaren ca n ifuṭuten d ibidyuten i yettzemmamen i taqsuḥi n tarjijit n tmurt.

Ijj n kamira tzemmem tarjijit n tmurt i ca n xemsa n isigunden, anhezzi-ya min ked ucan azgen ameqqran n imezdaɣ n Arrif, ula kṭer imezdaɣ n Biyya, mani ca zzag-sen ffɣen ɣer berra, d nitni ggʷden ad asen-yuqeɛ ca.

Tuffut-a, azgen d ameqqran n imeḥḍaren ssufɣen-d tibadutin, qqaren di berra. D nitni tteggʷden ad tɛawed ad tenhezz tamurt.

Timaynutin

Fser-itt