25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

Aɣennij

“Txoria txori” aɣennij n tlelli ɣer ibaskuten

Txoria txori (txori ixes ad yini s tuskart « ajḍiḍ » : Txoria txori ixes ad yini « Ajḍiḍ d ajḍiḍ »), niɣ amek i das-ttlaɣan aṭṭas Hegoak (lmeɛna-nnes « afriwen ») d ijjen tqessist i...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (wis tnayen)

Yura-t: Sufyan Lhani I. Aremmus n uɣennij Iweṭṭa umerzu, ig ittarin s Tmaziɣt Tamirayt n Arif, deg waṭṭaṣ n tmukrisin xmi t-id-tettawi ad iwc iremmusen i...

Aɣennij amaziɣ n Arif: aremmus, tikli, anawen d tefraz (azgen amezgaru)

Yura-t: Sufyan Lhani Tasezgurt: Ur nettif, gi Tmaziɣt Tamirayt n Arif, ci n terzut niɣ ci n tɣuri d tamassant ig iksin aɣennij maknaw d asentel...

“Acwiq” d afilem ittbeqqacen x uɣennej n temɣarin ɣer teqbayliyin

Deg wass n 17 zi cher-a, yeɛda deg ufistival n "Tamazɣa; tiggʷej, tudes" i yettwaggen di Aude, di jjwayeh n Fransa ijjen ufilem d...

«Imedyazen» niɣ izlawiyen n Arrif… Mayemmi isufran s lferz d useɛqar ?

Ttuɣa tamnaḍt n Arrif (iẓẓelmeḍ n Lmuɣrib), ameknaw merra timnaḍin Timaziɣin, dag-s xirebbi n ɛadat d leɛwayed di lqern i yeɛdun, maca deɣya nqaḍant...

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x...

Man wen zzay-wem i yessnen Racid Abeṭṭuy niɣ Lbaz n Arrif?

Di twalat tamezwaut a x-as sliɣ, ttuɣa deg ijemmuɛen i nettegg di Miḍar. Ttuɣa ttmunen iḥudriyen ḥuma ad lemden ad wten x izeffanen n...

Awerni i tlata urebɛin iseggusa x tmenɣiwt n John Lennon, Chapman yeksi awal!

Zegga teɛda rebɛin iseggusa zeg wami yemmut John Lennon, itter Mark Chapman, aterras-nni i t-yenɣin, awadem zi Yoko Ono, tajjalt n wenn issersen ddsas...

Tinariwin: Itran n sseḥra ibsissqen deg umaḍal

Adu i ujenna iccuren s yetran, deg wul n sseḥra m ijdi i yeggin am wureɣ mani lxezrat wer tettnheḥeddi, din i d-ilul llɣa...

Lwalid Mimun : Amedyaz n ddcar isfurrujen*

* Amagrad-a cerceɣ zzay-s deg wedlis n Muḥemmed Inɛisa, Lwalid mimun, zi ddcar ɣar umaḍal, pp. 30-33 Wer ssineɣ minzi ɣa ssetiɣ ula mamec ɣa...

Timaynutin