21.1 C
Nador
Ttlat 3 Kṭuber 2023

TAG

Aɣennij

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Tnayen n “tikramin” jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭuber 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n useggʷas wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur...

Amsawal n Caca aked Samira yelli-s idurar n Arrif x wungal n “Taslit n weẓru”.

D neccin nrezzu deg warcif n ijurnalen n Tmaziɣt iqdimen (Amaḍal Amaziɣ), newḍa deg ijjen wemsawal s lhimmet-nnes d ameqqran. Mani ttemsagaren tnayen n...

Anaẓur Ḥasan Tibarint : aẓwer ileddun deg uɣennij n Arrif

Yura-t : Muḥemmed ṬṬAYYBI "Tudert d taɣerrabut irrẓen, maca war ntettu εemmars taẓyuḍi n uɣennej di tɣarruba n ẓekku" (Voltair, 1694 - 1778) "Necc ttɣennjeɣ i...

Aɣennij n «Aqqa-ayi deg Uliman» s ijjen lxezrat d tasusyulujit.

Tura‑tt: Yasmina El Jaouari Ijj uɣennij n Walid Mimun ittemsar dag-s ijjen wemsawal jar ijjen tyemmat d mmi-s illan d aɣrib, iffɣen tammurt-nnes. Netta d...

Tanfust – Qosmit

Yurat: Asis Aynan - Adellis: "tzallit wer itenfiriren" . Yerra-tt-idd zi thulandiyt ɣer Tmaziɣt: Baghdad el Mesbahe

🔊 Geɛgeɛ a Zubida

Audio 6:47 "Awa yyurall yyarall, awa yyuralla buya" ammu i zi ibedda uɣennij... A das-iɛawed wi t-ittɣennajen tlata n twalatin, uca a das-dd-yesseḍfer "geɛgeɛ a...

🔊 Aɣarrabu … indeh‑it Ɛemrawi d cceɛbi ! | Tmuɣri

Tujer cehrayen necc ttrajiɣ lmelḥama n ij n uterras ittili deg uliman, ixeddem aked ca n tmesmunin, qqaren‑as Mohammed Ddeghouch. Lami ẓriɣ ttsawar n...

Amxumbel n llɣa Arifi, d tilawt n unaẓur d tira.

Wami ilul ufgan lulen akid-s ijḍiḍen ttekksen x-s leqneḍ s llɣa-ines ag tfawin, d imesli agaman ig ittmsebḍan jar n usemmiḍ d wenẓar d...

Timaynutin