17.1 C
Nador
Lexmis 22 Febrayer 2024

TAG

Aɣennij

“Acwiq” d afilem ittbeqqacen x uɣennej n temɣarin ɣer teqbayliyin

Deg wass n 17 zi cher-a, yeɛda deg ufistival n "Tamazɣa; tiggʷej, tudes" i yettwaggen di Aude, di jjwayeh n Fransa ijjen ufilem d...

«Imedyazen» niɣ izlawiyen n Arrif… Mayemmi isufran s lferz d useɛqar ?

Ttuɣa tamnaḍt n Arrif (iẓẓelmeḍ n Lmuɣrib), ameknaw merra timnaḍin Timaziɣin, dag-s xirebbi n ɛadat d leɛwayed di lqern i yeɛdun, maca deɣya nqaḍant...

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x...

Man wen zzay-wem i yessnen Racid Abeṭṭuy niɣ Lbaz n Arrif?

Di twalat tamezwaut a x-as sliɣ, ttuɣa deg ijemmuɛen i nettegg di Miḍar. Ttuɣa ttmunen iḥudriyen ḥuma ad lemden ad wten x izeffanen n...

Awerni i tlata urebɛin iseggusa x tmenɣiwt n John Lennon, Chapman yeksi awal!

Zegga teɛda rebɛin iseggusa zeg wami yemmut John Lennon, itter Mark Chapman, aterras-nni i t-yenɣin, awadem zi Yoko Ono, tajjalt n wenn issersen ddsas...

Tinariwin: Itran n sseḥra ibsissqen deg umaḍal

Adu i ujenna iccuren s yetran, deg wul n sseḥra m ijdi i yeggin am wureɣ mani lxezrat wer tettnheḥeddi, din i d-ilul llɣa...

Lwalid Mimun : Amedyaz n ddcar isfurrujen*

* Amagrad-a cerceɣ zzay-s deg wedlis n Muḥemmed Inɛisa, Lwalid mimun, zi ddcar ɣar umaḍal, pp. 30-33 Wer ssineɣ minzi ɣa ssetiɣ ula mamec ɣa...

Idir: Amesqad n kultura Tamaziɣt ɣer umaḍal.

Idir : amesqad n kultura tamaziɣt Wami immut Idir, mmi-s n idurar n Leqbayel, deg useggʷas n 2020, truḥ-aneɣ ijjen tmijja zi tmijjawin isebḥen...

Agellin Muḥemmed Buzeyyan : tamuzikt di Arif teḥdaj a das-nessuḍ idammen d imaynuten deg iẓewran! (2/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016). Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Min ɛnan imassen n...

Mayemmi Ɛebdelwehhab Dewkkali ɛemmer-s wer iɣennej “Lalla Buya”?

Ijjen useqsi ittemrusa-d : "Mayemmi Ɛebdelwehhab Dewkkali ɛemmer-s wer iɣennej 'Lalla Buya'"? Ittban-d useqsi ca n ddegg. Maca aqqa di tidett, isnuffer aṭṭas n...

Timaynutin