17.1 C
Nador
Lexmis 22 Febrayer 2024

TAG

Aɣennij Arifi

«Imedyazen» niɣ izlawiyen n Arrif… Mayemmi isufran s lferz d useɛqar ?

Ttuɣa tamnaḍt n Arrif (iẓẓelmeḍ n Lmuɣrib), ameknaw merra timnaḍin Timaziɣin, dag-s xirebbi n ɛadat d leɛwayed di lqern i yeɛdun, maca deɣya nqaḍant...

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x...

Man wen zzay-wem i yessnen Racid Abeṭṭuy niɣ Lbaz n Arrif?

Di twalat tamezwaut a x-as sliɣ, ttuɣa deg ijemmuɛen i nettegg di Miḍar. Ttuɣa ttmunen iḥudriyen ḥuma ad lemden ad wten x izeffanen n...

Lwalid Mimun : Amedyaz n ddcar isfurrujen*

* Amagrad-a cerceɣ zzay-s deg wedlis n Muḥemmed Inɛisa, Lwalid mimun, zi ddcar ɣar umaḍal, pp. 30-33 Wer ssineɣ minzi ɣa ssetiɣ ula mamec ɣa...

Agellin Muḥemmed Buzeyyan : tamuzikt di Arif teḥdaj a das-nessuḍ idammen d imaynuten deg iẓewran! (2/2)

Yemsawal akid-s Fuad Aẓerwal (Fas : 10 d 11 zeg uyur n mars 2016). Iturjem amsawal ɣer tmaziɣt : Ɛebdelwaḥed Ḥennu Min ɛnan imassen n...

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Tnayen n “tikramin” jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...

Sellam Arifi.. Anaẓur ur isemḥen εad gi lεud-ines

Deg wass n 22 kṭuber 2022, ad bedden wi ittexsen taẓuri tarifit ɣar wufuɣ n useggʷas wis 19 ig iεdan x tmettant n unaẓur...

Umi yenɣa ṭṭaɛun azgen zeg imezdaɣ n Arrif

Deg useggas n 1918, ttuɣa din ṭṭaɛun di Spaniya, ilqef la d Arrif.

Amsawal n Caca aked Samira yelli-s idurar n Arrif x wungal n “Taslit n weẓru”.

D neccin nrezzu deg warcif n ijurnalen n Tmaziɣt iqdimen (Amaḍal Amaziɣ), newḍa deg ijjen wemsawal s lhimmet-nnes d ameqqran. Mani ttemsagaren tnayen n...

Timaynutin