22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

Omar Radi ‑ teswert: REUTERS

tettwafser di Change.org ijjen Petition d alaɣi i wslelli n Ɛumar Raḍi.
tabrat‑a tura s waṭṭas n tutlayin zzag‑sent tarifit:

Neccin i isinyin da swadday, tinmuriyin d yenmuriyen, zeg waṭṭas n iraqen n weɣnas asertan, anmallan, uɣrim, adelsan, amesmun, niɣ d weɣnas i yeqqnen ɣer iḥudriyen, d temɣarin…

nettetter tilelli i uneɣmas Ɛumar Raḍi. Minzi tilelli n tmenna d wesneɣmes d uxarres ttwaḍemnent s ddustur, d izerfan imaḍlanen. Minzi aḥebbes n yewdan x min qqaren, niɣ x uxarres-nsen asertan, d ijjen lxedmet wer tecni i Lmeɣrib i nrezzu ad yili d ijjen tmurt d tadimuqraṭit, tettwaweqqer deg-s tmuri d tseqqar d tlelli.
wenni yexsen ad t‑isinya, ad yadef da:

Tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

ɣer ɛawd:

X imuntifen d jjdid, ṭṭfen ɛawed ajurnalist Ɛumar !
Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten


Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt