27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Tḥajit n “Wenn i itteggen ḥa min das-iqqar uzellif-nnes!”

Ijjen wass Buyejḍaḍ yus-as-d mezri n usafer. Inni i t-isseqqsan x mayemmi, iqqar-asen: “Xseɣ ad ẓreɣ timeslayin ɛemmers wer tent-ẓriɣ qbel”. Uca yugur Buyejḍaḍ x inni nnes. Yebda yeggur, yeggur ar mani yekka llilet tekmel, wami yeẓra ijjen uterras i ttuɣa igemmren x ugeddim n ijjen wasif. “Hey! Ilaɣa-as uwessar-nni. Cek d buyejḍaḍ niɣ lla, qa ɛeqleɣ x-ak. Ssneɣ baba-k. Min zemmreɣ ad ggeɣ i cek?

— Ad ayi-tinid mani ittawi webrid-a.

— Deg wemkan-nnec, ili qaɛ wer rennyeɣ di tecli ɣer zzat. Maca mala texsed ad tsiɣid, qa qqareɣ-ac ixess-ic ad teksid ḥadur-nnec. Di teẓgi-ya, iggur ad teẓred ijjen usegmi yugel x ijjen tseṭṭa. Wer das-terra bu taynit, minzi, di tidett, aqqa maci d aḥenjir maca qa d amcum-nni n ulefsiw i wer ittjiwinen ɛemmers.” Qbel ma ad t-yejj ad yugur, yewca-as uwessar-nni ijjen uxedmi. “Aɣ-ac wa, qa tzemmred ad t-teḥwajed.”

Isiɣa Buyejḍaḍ x webrid-nnes. Ijjen cwayt, yesla i imeṭṭawen. Ijjen usgemi yugel x ijjen tcejjert. Yeɛda bla ma ad ibedd, maca awerni ca n isuraf, tuɣ-it tgerzawet: “Mayemmi tettrud ammu?

— Luxa ca n tnayen n wussan wer ṭṭiḍeɣ zeg yeffan n yemma.”

Yewca-as Buyejḍaḍ ḍaḍ-nnes maḥend ad yeṭṭeḍ. “Aɣ-ac wanita, wer ɣer-i min dak ɣa wceɣ nneɣni.” Isbedd usegmi-nni imeṭṭawen, yebda itteṭṭeḍ imeṭṭawen. Senni yesreḍ fus-nnes amen yekmel. Awern-as iɣil-nnes ila iraḥ. Buyjeḍaḍ, yeggʷed, ifekker-d axedmi-nni i das-yewca unegmar-nni. Yeẓẓu-t di arrimet n usegmi uca yejj-it. Maca wami yeẓra Buyjeḍaḍ iɣil-nnes, yufa belli alefsiw-nni i wer yettjiwinen ɛemmers yesreḍ merra aysum-nnes. “Iwa mliḥ, wami wer das-wciɣ ḥa ijjen uɣil-inu waha.” Xenni ikemmel abrid-nnes.

Di laggʷaj, yeẓra uḥudri-nni ijjen twessart tessirid zzat i weɛcuc-nnes. “Hey! Maci cek d Buyejḍaḍ ? Aqqa ssneɣ baba-k. Min zemmreɣ ad ak-ggeɣ?

— Ad ayi-tinid mani ittawi webrid-a.

— Abrid-a yettawi ɣer yegẓer n tɣesswin. Mala texsed ad t-tcuqqed, wer tbedda ca. Qa din ijjen wejḍiḍ ittɣennej lebda, maca wer das-ttesla minzi qa d netta d ajḍiḍ i wer itteṭṭsen ɛemmers, qa zeg imcumen i yellan deg wemkan. Aɣ-ac beɛda ijjen tomahawk mala teḥwajed-tt.”

Yeksi Buyejḍaḍ uyenni uca yebda yeggur deg webrid-ines. Awerni ijjen kurba, yedwel webrid ibbeɣbeɣ s tɣesswin uca yeqqseḥ x-as lḥal ad yugur ɣer zzat. Da i yesla i ca n ddegg n iɣennijen. Yenna: “ɣennej x lxaḍer-nnec. Qa ssneɣ min teɛnid.” Zi senni ibedd maḥend ad yexzer ijjen uqecqac. Xenni, yewca aked ixef-nnes axmi yemmeksi zi tmurt, ittgeɛɛed ɣer ujenna. X tqicced n ijjen wedrat, ila din ijjen wejḍiḍ issers-it x lɛucc-nnes. “Ẓriɣ-cek axmi tuḥled, i das-yenna wejḍiḍ-nni. Usiɣ-d a x-ak rzuɣ maḥend a c-sserseɣ da.” Immers x ijjen lɛucc yesbeḥ, uca yekka x-as yiḍes. Yeṭṭef wejḍiḍ ḍar-nnes, isekf ula d aduf-nnes. Ifaqq-d akid-s Buyejḍaḍ uca yewca-as ijjen tecti s tomahawk ɣer uzellif.

Uca ikemmel aḥenjir-nni abrid-nnes… Ar mani yeẓra ijjen uwessar yesrusan Kanuwa-nnes (ijjen tɣarrabut d tameẓẓyant.) x waman. “Hey : Maci cek d Buyejḍaḍ? Baba-c ila yella d ameddukel, ijjen wergaz isebḥen. Min zemmreɣ ad ak-ggeɣ a mmi?

— Ad ayi-tinid mani ittawi yeɣzer-a.

— Yeɣzer-a ittawi ɣer ugelmam ameqqran. Maca qa di tidett maci d agelmam; qa d ijjen yilef n yisiḍ i wer ttnhezzin ɛemmers. Netta itteffeẓ merra i yenni i yettadfen ɣer ukercic-nnes.

— Xseɣ ad din raḥeɣ ad ẓreɣ.

— Iwa, ksi kanuwa-ya. Maca ḥḍa ixef-nnec, ɣir ad tcemmed ca n waressuḍ, ixess-ic ad tɛeqbed deɣya deɣya. Niɣ aqqa ad tendemmed, minzi yisiḍ-nnec isarreḍ.”

Iwa yegga Buyejḍaḍ Kanuwa-nni x waman, uca icuqq yeɣzer-nni. Yewweḍ ɣer ijjen ca n waman iriwen d ijjen waressuḍ isɣuf-it zi tmijja. “Ma ixess-ayi ad dewleɣ lexxu?” Isseqsa ixef-nnes. Amen yerbet di Kanuwa-nnes, yenna ad isiɣa. Ɛad wer yessin Buyejḍaḍ ila qa isiḍ-nni iserḍ-it.

Tallest aqqa-tt mani mma, tettraḥ tetteḥdiq melmi mma yerni ɣer zzat. Xenni yeggʷed uḥudri-ya nican. Yedwel yeccat lmejdef deɣya deɣya. Ar mani yeẓra ijjen uceɛceɛ n tfawt zzat-s. Xenni yeffeɣ-d Buyejḍaḍ zeg ukercic n yiṣiḍ-nni.

Ila yefreḥ bezzaf, uca yebda ittnhezza ar mani i zzag-s tenneqleb tɣarrabut-nnes tameẓẓyant. Iqqim ifetteḥ ar mani d ageddim uca yezgenfa. Maca ttuɣa yisiḍ-nni iserḍ-as merra aksum-nnes. Aḥudri-nni yeẓra ɛawed awessar-nni mani i das-yerra kanuwa-nni. “Ɛawen-ayi. Ksi-it xaf-i, aqqa uḥḥleɣ.” Yerra x-as uwessar : “iwa xzar i cek, taɣessa tessawal!

— Necc maci d taɣessa, nec d Buyejḍaḍ.”

Iḍḍuqqeẓ x-as uwessar-nni s tḍeḥḥakt. “Ammu i yegga ula d baba-c, ittegg ḥa array i uzellif-nnes. Wer teḥwijed a cek-ɛawneɣ minzi cek tettegged ḥa min dac-iqqar uzellif-nnec.” Uca yebda ittqessas akeccuḍ, qaɛ wer tt-ittiwwi deg uḥenjir-nni. Yedwel Buyejḍaḍ x iḍaren ar ddcar-nnsen. Ɣebban x-as imeddukal-nnes taḍeḥḥakt wami t-ẓrin. Iɛawed-asen merra min x-as yekkin. Walli iraḥ-as axedmi-nnes, kanuwa-nnes d tomahawk-nnes waha, maca isiḍ-nni ameggaru isekf-it ar iɣes. Uca ammu i yiɛic d taɣessa, jar inni nnes.

Zi tḥuja n Imirinidiyen.


Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt