20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Tḥajit n Rapunzel

Yerra-tt ɣer tmaziɣt n Arif: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt. Mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf.

Ttuɣa di min yeɛdun, ijjen wergaz d temɣart-nnes, ttɛicen di lehna. Maca ttuɣa wer ttirwen. Lebda ssitimen a dd-jjen ca n tsegmit a x-asen tɛemmer taddart. Ɛdun ca n wussan, tamɣart-nni amen tbedd qibal i tisit, tuɣar i yexf-nnes belli ɣer-s ddiset.

Deg yijjen wass, amen dd-tessajja zi tburjet, tesseɛceq di ca n čuɣa ttuɣa-tt di teḥwict n jjiran. Txebber argaz-nnes belli tettinit x čuɣa n jjiran. Tenna-s: “Mala wer qqiseɣ zi čuɣa-nni ad mmteɣ.”

Amenni nnit. Tekkes x macca d tsessi, tedwel teqḍa d filu. Wer yufi wergaz-nnes min ɣa yegg. Yeggʷed x-as a das-yewqeɛ ca, uca yegga ad iraḥ a das-dd-yawi čuɣa i xef tettinit s minzi ma.

Taḥwict-nni mani ttuɣa čuɣa, n yijjen tseḥḥart tewɛar. Tqewwar-as-dd s yijjen lḥiḍ yuɛla qbala. Ttuɣa wer izeɛɛem ula d ijjen a din iqerreb. Maca argaz n temɣart-nni, yegga ul deg-yexf-nnes, iruḥ yeḥbec aked lḥiḍ, yenḍu di teḥwict. Yekkes-as-dd ssenni ca n izellifen n čuɣa, yiwey-as-ten-dd i temɣart-nnes. Tzeɣdar deg-sen, tecca alami tɣebba. Maca wer tejjiwen. tenna-s i wergaz-nnes ɛawed: “wer da mɣar a dayi-dd-ternid”.

Iruḥ tiwecca-nnes, yenḍu ɛawed x lḥiḍ, amen yuder ad yekkes ɛawed čuɣa, uca d tseḥḥart a x-as dd-tbedd. Tenna-s: “Min da ttegged? Mamek teggid tzeɛmed tudfed-ayi-dd di teḥwict-inu? Sennej i manaya ɛad, tukred čuɣa?!”

yenna-s s tnixt n uzillez: “Tamɣart-inu aqqa-tt s ddiset, texzar-dd zi tburjet, teẓra čuɣa-nnem, uca tebda tettinit x-as. Tenna-yi wer ttetteɣ wer sesseɣ al dayi-dd ɣa tekksed čuɣa. Wadem-ayi waha mala texsed.”

Tenna-s: “Maca mayemmi wer dayi-tciwired d amezwar?

Yenna-s: “Merra tteggʷden zeg-m, necc ttuɣa wer ttɣileɣ ca a dayi-tejjed a tt-leqḍeɣ. wadm-ayi!”

Terra x-as s uɛesseb: “Lla walu, wer dak-ttsimiḥeɣ ca! Ad txellsed merra min teggid ammu.”

Yenna-s s uḥeccem: “Mala wer tecci temɣart-inu zi čuɣa-ya, ad tehlek, wer dayi-dd-tettejji ca aḥḍiḍ i ɣer-s deg uɛeddis. Ɛafak, wadem-ayi!”

Texzar deg-s tseḥḥart, tenna-s: “Waxxa, a c-jjeɣ ad tekksed čuɣa mecḥal ma texsed, maca a kid-k ceddeɣ awal; Aqqa-c xmi i dd-ɣa taru temɣart-nnec aḥḍiḍ-nni i ɣer-s, a t-ksiɣ. Wer ittɣimi ca nwem. Asegmi ad yili inu necc. D necc i t-ɣa yessegmen.”

S tiggʷdi, yewca-s awal wergaz i tseḥḥart-nni. yeqbel x min kid-s tekkes. Awarn-i ca n iyuren, texleq-dd tḥenjirt. Lexdenni, txecc-dd x-asen tseḥḥart, teksi taḥenjirt-nni, tsemma-tt “Rapunzel”.

Teqqim tseḥḥart-nni tessgama Rapunzel. trebba x-as tsa. Umi temɣar cwayt, tedwel treqq s waẓẓri. Teksi-tt tseḥḥart, teszedɣ-itt deg yijjen wesqif yuɛla di lwesṭ n tagant. Asqif-nni wer ɣer-s ssellum ula d ddruj. Wer yelli manis ɣer-s ɣa yekk ḥedd.

Ttuɣa ɣer-s ijjen tburjet tessajja-dd zeg-s. Acewwaf n Rapunzel ɛemmers ma tqess-as-t tseḥḥart-nni. Ttuɣa xmi i ɣer-s dd-tettas, tettlaɣa-tt-dd zi swadday: “Rapunzel, a Rapunzel, aqqa-yi iwḍeɣ-dd, nḍer-ayi-dd acewwaf-nnem yecnan a kid-s dd-ḥebceɣ”.

Lexdenni, ttuɣa teshekkʷa-dd Rapunzel amuzar-nnes, ittaweḍ-dd al tamurt, uca tettali akid-s tseḥḥart, al x-as tadef. Ammu i teqqim tettegg lebda.

ijjen wass, Yudef-dd mmi-s n ujellid ɣer tagant ḥuma ad yegmar. Cwayt, yesla i ca n uɣennij s yijjen tnixt tesseɛciq, tɛejb-as. Yeḍfer manis i dd-ittekk uɣennij-nni, alami yiweḍ ɣer wesqif mani i tella Rapunzel. Yexzar yeffus d ẓelmeḍ, wer yufi bu manis ɣa yekk ad igeɛɛed ɣer wesqif.

Yetterbeṭ mmi-s n ujellid di lxir-nni n tmijja i ttuɣa ittɣennajen, s uyenni, ttuɣa ittas-dd kul ass ɣer wesqif-nni, ittexs ad yerzu mamek ɣa yegg ad igeɛɛed.

Ijjen wass, amen yeggur s uyis-nnes ittraḥ ɣer wesqif, ittwala taseḥḥart-nni tbedd swadday, tebda tettlaɣa: “Rapunzel, a Rapunzel, aqqa-yi iwḍeɣ-dd, nḍer-ayi-dd acewwaf-nnem yecnan a kid-s dd-ḥebceɣ”.

tessehwa-dd amuzar-nnes, tuli tseḥḥart. Yettebheḍ mmi-s n ujellid s min yeẓra. Tiwecca-nnes, yus-dd sadu wesqif, ibeddel di tnixt-nnes, uca ilaɣa-tt ula d netta: “Rapunzel, a Rapunzel, aqqa-yi iwḍeɣ-dd, nḍer-ayi-dd acewwaf-nnem yecnan a kid-s dd-ḥebceɣ”.

Tessehwa-dd amuzar-nnes. Yebda iḥebbec, alami i x-as yudef. Tennexleɛ Rapunzel, minzi nettat ɛemmers di tudert-nnes ma teẓra ca n yijjen. Zeggami tella, tẓarr illa udem n tseḥḥart i tḥesseb d yemma-s.

Tenna-s:“Cekk wer tellid ca d yemma, mayemmi i da dd-tulyed?”

Yerra x-as s cwaycway: “Wer tteggʷed, necc sliɣ i wawal-nnem, yudef-ayi ɣer wul, uca jjulleɣ a dd ɣer-m awḍeɣ s minzi ma.”

Yerḍeb wul n Rapunzel ɣer mmi-s n ujellid, wer teqqim ca tetteggʷed zeg-s. Qqimen amenni lebda ttemsagaren, amen wer dasen-dd-terri tseḥḥart lexber.

Ijjen wass, ixeḍb-itt mmi-s n ujellid, yenna-s a cem-awyeɣ. teqbel s lefraḥet. Maca amxumbel i din, wer din mamek ɣa tegg bac a dd-tḍer ssenni. Yeḍra-dd ɣer-s ijjen uxarres. Tenna-s: “Melmi ma tusid-dd, awi-dd akid-k acḍaḍ n tcuqet, a t-nettcedda ijjen ɣer wenniḍen, al ɣa awḍen tamurt, uca a kid-sen hwiɣ.

Amenni nnit, yedwel mmi-s n ujellid kul twala ikessi ijjen wecḍaḍ ittawi-t i Rapunzel. Maca ijjen twala, amen das-tmecceḍ tseḥḥart, wer tuki alami das-tenna: “Mmi-s n ujellid yefsus x-am a yemma, xmi das-neṭṭreɣ amuzar deɣya ittaweḍ-dd.”

Lexdenni, tekɛa tseḥḥart. Tenna-s: “D wa d lxir i deg-m ggiɣ? ssegmeɣ-cem, ggiɣ deg-m ttiqet, lexxu tɣedred-ayi. iwa aqa ad txellsed min teggid ammu, araḥ-dd a dam-ssekneɣ!

Teṭṭef-itt, tqess-as amuzar-nni x jjder . Uca testewwej-itt ɣer yijjen wemkan yiggʷej.

Ɣer tmeddit-nni, teqqim tseḥḥart di teqseft-nni, tettraja mmi-s n ujellid a dd-ixecc. Alami i das-tesla ittlaɣa-dd x Rapunzel. Lexdenni, teṭṭef tseḥḥart amuzar n Rapunzel i ttuɣa das-tqess, tessehwa-t ɣer tmurt. Yeqqim mmi-s n ujellid ittali-dd akid-s am lebda. Maca umi i dd-ɣa yaweḍ ɣer tburjet, Wer yuki minzi yettebla. Telqa-t-idd tseḥḥart s uɣembub-nnes wer yeḥlin. Umi i truḥ a ɣer-s teswiẓẓeḍ ḥuma a t-idd teṭṭef, yeḍleq i yexf-nnes, yewḍa. Isur x ca n ixeccaben, yeḍḍerɣel.

Tessijj x-as tseḥḥart, uca tebda tesgiɣiḥ s min teɛlam di jjehd. Yedwel wer ittwili ula d ijjen lḥajet. Yeqqim itthum irezzu ḥadar ad yaf Rapunzel.

Alami yiweḍ ɣer sseḥra. Yeqqim yeggur, yeggur… Ijjen wass, uca ad ittesla i uɣennij amecnaw wenni i umi yesla i twalat tamezwarut. Yessen ila d nettat. Yeqqim iḍeffer manis i dd-tettekk tnixt-nni, ittlaɣa x Rapunzel.

Teɛqel Rapunzel alaɣi n mmi-s n ujellid, uca tuzzel-dd ɣer-s, tufa-t d netta. Maca tufa tiṭṭawin-nnes ḍḍreɣlent. Tderreɛ-as, teqqim tettru, tettru… Tɣeḍl-as tnayen n tuddimin n imeṭṭawen x tiṭṭawin. Lexdenni, yuka aked tiṭṭawin-nnes ttnurẓument, yedwel ittwala udem asebḥan n Rapunzel i ittceɛciɛen s waẓẓri.

Umi teẓra Min yemsaren, tenḍu s lefraḥet. Ha lefraḥet n wemsagar-nnes aked mmi-s n ujellid, ha lefraḥet-nnes umi i yedwel ittwala zi jjdid.

Nyin x uyis, uca ruḥen ɣer teqseft n ujellid. Lqan-ten-dd s lefraḥet. Uca dinni i ɛicen tudert-nsen di lehna.

Ɣer ɛawd: Manten i yellan d yemma-s n weḥḍiḍ?

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt