23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Rẓem tawwurt a Jamal

Fatiḥa teffeɣ-dd zi lxedmet ar waḥit n uzil. Ɣir terra tawwurt n fabrika, tejbed-dd ijj n ugarru n marlburu terra deg-s nnefs. Min zges iqqimen terbeẓ-it s uherkus. Texzer deg uherkus-ines tufa-t iwessex, tekres twarna tugur. Tciyyar s ufus i tmeddukal-ines n lxedemet i yewwin abrid ar taddart, manis nneɣni.

Ɣir teẓwa abrid, iɛda-dd zdat-ines ijj n uḥudri atiɣ ɣer-s ci n 16 n iseggusa. Fatiḥa teggʷama ad tessadar tiṭawin. Aẓri d waddud n uḥudri-nni igga-s am utcibaṭṭu, ijja mummu yugel, tettu xelli mays txes ad tekk. Teqqim tesseḍfar-as tiṭṭawin ar wami irẓa taɣemmart. 

Lefwaḥ n seksu ittic-dd zi taddart-ines ammen ɛad ur ɣer-s tewwiḍ. Argaz n Fatiḥa issen ad issnen. Gi manayenni ḥedd ur izemmar ad yini ci. Illa nec. Mana ḥedd ur izemmar ad yini ci, Ad iniɣ ulabas. 

—Yak lebda qqareɣ-ak ur deg-s ttegg bu lleft. Tessned illa lleft tettsuffa-ay adan. Ma texsed ad ay-tenɣed niɣ?

Jamal issidar tiṭṭawin. Mala irra x temɣart-ines s tidet, imken ad as-dd-isar ci n lkas x wudem. Ataf tenna-s yak tettagid x lleft tacemlalt waha, tenni d tazeggʷaɣt teqqared qa tettmettid xa-s. Cuf mig ikka berra zdat ma ad dd-yas da.

—Wadem-ay, ur das-ttɛiwideɣ. Qqim ad tecced.

—A wlayellah wi day-dd-ittsunan ɛawed. Ag uxḍar ag uɣḍar. A Jamilaaaa, iwa kifac. Mana lɣiban-a. Jjmaɛet tẓẓuyet-icem. Ah? A lla, ag uɛecciyya ulabudd. Din i day-ɣa-tafed. Ah? I ma lla, am lebda waha.

Jjmaɛet ɛawed! I ynna Jamal gi lxaḍar-ines uka yudef ar kuzina ad dd-yawi aɣi. Ya Rebbi yak ur day t-tettzelliɛ x uzellif am twala nni wami t-tufa d asemmam. Ɛad ṭṭenṭunen-as deg uzellif wawalen-ines. Idwel ikreh ass n jjemɛa. Tudecca-ines d ssebt. Wenneɣni d lḥedd. Timessi n umuzzar tettizi-yas Fatiḥa zi llilet n lexmis, zi ssin asinaryu qa iḥfeḍ-it Jamal. Iwdan ttraḥen ar temzida ad ẓẓallen. Fatiḥa tettegg-as tẓallit i Jamal gi taddart. 

Ila ɛad teṭṭes wami das- dd-isuna i Fatiḥa ttilifun ɛawed. D Malika.

—A bsaḥtem a xxay. Kkiɣ deg ijjen ula d nec wami dd-ffɣeɣ zi lxedmet maca ur zɛimeɣ ad x-as ẓẓelleɣ, d ameẓyan ɛad. Ɛawed d ass d jjemɛa a ultma, ixessa ad nessedḥa cway. (teḍḍeḥḥek), tamcunt-a n Malika. Lmuhim, amsaggar-nneɣ llilet-a wami ammen.

Mix tessers Fatiḥa ttilifun tettesla i lḥiss n tsebbalt gi kuzina.

—Manaya ɛawed? Jamal! Yak nniɣ-ak ur ttegg bu lḥis xmi ɣa iliɣ ṭṭseɣ. Ma tettgged-ay-tt d taɣennant niɣ? 

X-as uka  ittwaqḍeɛ lḥiss. Fatiḥa tesfirnen, iɛjeb-as lḥal awal-ines ad ittraḥ gi taddart. Iɛjeb-as lḥal Jamal ad tt-yaggʷed. Ammen ixessa ad tili temɣart tettawi argaz-ines d tfilut uka tessek fus x igencicen ines.

—Teqqimem am kuluniya—i das-inna Jamal i temɣart-ines uka irucc-as-tt cwayt x warruḍ.—Maca a tamɣart qa mli ufiɣ ataf neffeɣ marra nec d cem ass-a. Ataf nessiwel cway x Marwa-nneɣ qa ur teqqim tetteg-ay array, tetteffeɣ bezzaf, tettmun ag ci n uklasi ur day-ɛjibent. Ggʷdeɣ ad tfelles.

Fatiḥa tekres twarna. Tettxemmam ma ad taɣ argaz-ines s ci n umeṭṭaḍar. Ma ad texza cciṭan, ḥuma ur tettɛissib.

—Cuf ad ak-iniɣ. Nec ssimanet tekmel xeddmeɣ ḥetta lweḥda ḥuma d teccem, ad teccem arhaj. Tteffɣeɣ-dd uḥḥleɣ wehhneɣ. Ttrajiɣ waya n umeggaru n ssimanet ad skutiɣ, cek tessawaled-ay x Marwa. Marwa d tawtemt, ad tegg min txes. Iwdan ur ssiwilen x twetmin. Ḥḍa ɣir bu ttehsiset-nni n Riḍa a dak-dd-ijj ci n tezwart. Mays ikka iḥqa qqaɛ ur t-ẓriɣ.

—Aqa-yi a yemma—Issijj-dd Riḍa zi kuzina mani ila itterra lqcuɛ deg umkan-nsen. Issen ila yemma-s ad tewwet mala ur t-teẓri s tiṭawin-ines.

—Iwa ammen, ɛawen baba-k, ad tilid d argaz. Irgazen d wenni d amkan-nsen. May da tetteslim i idebduben n Uruppa trezzum ad ttemɛalam ag temɣarin.

Fatiḥa teffeɣ s uneɛgar, tejja tifeqqaḥ d ikemmusen deg wulawen n Jamal d Riḍa. Ina Xezren deg wayawya, udfen ar kuzina ad ggen lkas n watay a x-as rren lḥerr. Mli maci d Jamal, Riḍa ataf igga ci deg ixef-ines. Mli maci d Riḍa, Jamal ataf igga ci deg ixef-ines.

Ḍar x wenneɣni, alendad n ccariɛ ameqqran, iwdan ttawin tterran, Fatiḥa tjebbed garru tikarmin i wenneɣni tettceffaq, treẓẓem aqemmum. Wenni ɣa-dd-iɛdan zdat-ines a das-iskuṭṭef zi buḥbel ktar zi wenneɣni. Ila ɛlayen tekkar ad teḍfar ijjen, xeccent-idd tmeddukal-ines. Ur din min kkint, aɛiyyeḍ nsent x ukarṭun isnekkar taḥaryaḍt gi lqehwa may qqiment.

Ag usali n lirart, kkrent Fatiḥa d Malika d Jamila. Bla ma ad ssiwlent, kkint x ijjt n tḥanut ccurent-idd aqrab s lmecrubat, wwint abrid ar mani ttmsaggarent kul ssimanet. Din ci zzeg-sent ttmsaggarent din kul llilet ag irgazen iittwagmaren s tenɛacin niɣ s uɣemmez n tiṭ.

—Jamaaaaal. Rẓem a Jamaaaal. Mala ṭṭfeɣ cek ad nɣeɣ yemmaaaa-ak.

Idderdeb-dd Jamal gi ddruj amexmi yewwet-it trisinti. Ur issin mizi ittebla, azellif d aɛeryan, baṭa ur teɣnis. Fatiḥa tettmeyyal, ɛlayen ad tewḍa. Ur tẓemmar xelli ad teswiẓẓeḍ ar lemfateḥ i ɣer-s gi ljibb. Ixzer Jamal amya d wamya ma irẓem-dd ḥedd zi jjiran tburjewt, iḥmed i Rebbi wami yufa walu, iṭṭef-as i Fatiḥa deg iɣallen, iɛawen-itt ad tadef ar taddart.

Iwweḍḍer-as lḥsab i Jamal n cḥal zeggʷami netta ittiɛic gi manayenni. Imlek ur imlik. D axeddam gi taddart-ines, ur ittriyyi gi walu, ur itsiri, ur izemmar xelli ad iraḥ ar temzida ad iẓẓall ag irgazen-nnɣni. Ur ileqqi awal asebḥan, ula d abeddi x imunas n tudert. Xelli d tinɛacin, tettic-as-tent Fatiḥa s uqeẓẓeẓ d ameqqran. S uzil ttetten, tameddit ttẓiyyaren taɛeddist, Fatiḥa tettett berra. Marwa tfelles zdat n tiṭawin-ines netta ur izmir ar ɣer-s issiwel mizi Fatiḥa tettagi. Riḍa idwel d ameḥbus gi kuzina akid-s, ittagi ad iffeɣ, itteqqes-as baba-s, itteqqes-as ula d ixef-ines. 

Iweḍḍer as leḥsab i Jamal n cḥal n irgazen i das dd-ittsunan i temɣart-ines s llilet tessawal akid-sen gi lḥiss. Tettu ila netta aqa-t x lḥiss, mizi ul-ines iḥerri, mizi mli yufa tamɣart-ines ad tili-ines weḥḥdes, mizi  mli yufa a dd-idwel lehna-nni ila iɣemsen i tudert-nsen, aseggʷas-nni amezgaru n lmlak. Iiiiih, aseggʷas-nni wami Fatiḥa ila ɛad tessawal x tesɣart n wargaz, tettɛiyyab tihebbujin iẓẓuɣuren irgazen-nsent gi zznaqi am lmal, niɣ tteggent argaz tikarmin, netnint zdat, ur ttɛiwinent irgazen-nsent gi ccɣel n taddart amuk cek-ttɛawaneɣ nec a Jamal-inu. Jamal-inu! D aɣebbi ma isell-as i wawal nni, Ɣir i ẓẓbir, ɣir i nnḥir umi idwel ittesla. Ta luxa d tudert ta?

—Jamaaaaaaaaaaaal. Rẓem tawwurt a Jam….

Drust n buḥbel ila deg-s gi tmijja n Fatiḥa llilet-nni. Yus-as-dd mliḥ i Jamal. Isell-as maca iqqim deg umkan-ines.

—Jamaaaa…… a memmis n …….. arẓ……… ad nɣ………….

Riḍa issijj x baba-s deg uxxam. Inna-s baba-s lla s uzellif. Idwel ar umkan-ines. Zdat ma a dd-xes irr aɣemmus ad ikmec, mizi iḍes ur izemmar ad iṭṭes, issek-as Jamal misaj i umeqqran n tmesmunt-nni isɣuyyiwen x tesɣart n wargaz, mani ibda ittraḥ ci n char zzeggʷami. Wami das ẓrin limart n tiyyita n weɛmud x ddat, derrɛen-t, run akid-s, mlan-as min ɣa yegg.

—Xedmeɣ-tt. 

Ag tuffut, Fatiḥa tufa ixef-ines d azenqiq berra. Lḥiss ibda gi tudrin. Tfuyt tessekka-dd tibratin-ines tiwraɣin. Traḥ a dd-tejbed lemfateḥ ur ten-tufi. Ag wufuɣ n ijjt n tajjart-ines ad traḥ ad tagem aman zi tanut i wargaz-ines deg-s tigeẓẓar, Fatiḥa tessedḥa ad tt-ẓren ammen ag tuffut n ssebt, tugur amexmi traḥ ad teqḍa ci n nnfeɛ manis ci.

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt