18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Muḥemmed UBALEK yura x Meɣridu, niɣ “Tili-nneɣ”

Meɣridu, niɣ Tili-nneɣ!

Zeɛma Meɣridu  niɣ tili-nneɣ , ɣer-s ca n wemkan di lmuselsel?

Ma wer izemmar Yidir d Kenza d ḥedd nneḍni ad xarsen bla Meɣridu ?

Wer nettif belli Mensur niɣ Amjahed i ixeḍfen Idir irebba-t, yeksi di ca n imuren i Meɣridu  amkan deg uxeṭṭeṭ, ḥuma a t-yesqerreb Idir zi Sareh Ɣancu, maca bla ma a din yili ca n lhadaf muḥadded, illa lhadaf i zi das-ɣa yini i Sareḥ Ɣanču deg uneggaru n Lmuselsel: Belli Idir d mmi-c, d necc i t-ixeḍfen ḥuma a dac-rreɣ ticti?

Mayemmi wer ifekker usinarist ad yesmun alli (adji) n Mensur aked walli n Meɣridu , ḥuma wer din ittili wemxerwaḍ di l’adwar?!

Nettaf belli Meɣridu  yixḍar-it usinarist Muḥemmed Buzeggu, ḥuma ad yili yennuffar, yessawal-dd aked yewdan deg utilifun s Taɛrabt maci s Tmaziɣt!

Nettaf belli iles n Taɛrabt i zi yessawer Meɣridu , ittejja inni i yettfurrujen wer yessiwilen Tmaziɣt n Arif, ad fehmen min yeqqar Meɣridu  zeg yij n jjihet, i ḥuma ad ssnen minxef d tirar thajit n lmuselsel zeg yij n jjihet nneḍnit.

Maca deg uneggar n lmuselsel iban-dd Meɣridu  adu yisem “Filali”, isem-a itticc ij n « signe » x Ssulṭa tamexzanit, yessawelen s Taɛrabt, ittxarrsen mlih, itticcen al’awamir i yenni yessawelen Tmaziɣt,  netni tteggen-as rray bla ma ad xarrsen s yij n tebridt tqad.

Nettaf di tḥajit n lmuselsel, belli  iles n Ssulṭa di daxxel n uzellif d buḥbel n Imaziɣen, Tessawal s Taɛrabt, d amaziɣ, ittaca belli wenni i yessawalen Taɛrabt, ɣer-s min t-ittmeyyazen, wer  llint ɣer yinni i yellan d Imaziɣen.

Timaynutin

Fser-itt

Previous article
Next article